Zpět

Informace pro příjemce k veřejné podpoře a podpoře de minimis

ŘO OP LZZ upozorňuje příjemce na možnost poskytovat v roce 2014 veřejnou podporu podle obecného nařízení o blokových výjimkách (nařízení Komise (ES) č. 800/2008) a obecnou podporu de minimis podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.

Evropskou komisí bylo přijato nařízení č. 1224/2013 ze dne 29. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Na základě tohoto nařízení je možné poskytovat nové veřejné podpory podle blokových výjimek na podporu malých a středních podniků, na vzdělávání a na podporu znevýhodněným a zdravotně postiženým pracovníkům až do 31. 12. 2014. Stávající režimy podpor, které blokovou výjimku využívají, mohou být do tohoto data prodlouženy bez nutnosti zaslání informace Evropské komisi, pokud v nich nedojde k žádné podstatné změně.

Dále je na základě přechodných ustanovení obsažených v čl. 5 odst. 3  nařízení č. 1998/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, možné v roce 2014 poskytovat v rámci projektů OP LZZ rovněž nové podpory de minimis, a to do data 30. 6. 2014.

Od 1. 7. 2014 budou obě kategorie veřejné podpory nově upraveny a bude aktualizován Centrální registr podpor malého rozsahu (podpor de minimis).


 
Uveřejněno: 13. 12. 2013
 
Aktualizováno: 13. 12. 2013