Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Monitorovací výbor Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (MV OP RLZ) byl ustaven dne 20.5.2004 jako vrcholný orgán pro dohled nad implementací OP RLZ. Hlavními úkoly MV OP RLZ jsou sledování vývoje v realizaci OP RLZ a dohled nad efektivností a kvalitou implementace této formy pomoci z Evropského sociálního fondu v ČR. Monitorovací výbor je tvořen zástupci všech subjektů implementační struktury OP RLZ (příslušné odbory MPSV, partnerská ministerstva, sociální partneři, kraje, obce, NNO) a dalších institucí vybraných na základě principu partnerství při respektování vyrovnaného zastoupení žen a mužů. Dále se zasedání účastní zástupci Evropské komise, kteří plní poradní funkci.