Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE V PLZEŇSKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0022
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Plzni
Popis: Je určen pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci úřadu práce po dobu déle než 12 měsíců (jsou-li mladší 25 let pak déle než 6 měsíců), kteří nemají závažné zdravotní a jiné problémy, které by jim bránily v pracovním uplatnění. Jedná se však o skupinu osob, která je na trhu práce obtížně umistitelná.
Projekt má za cíl dodat a případně rozvinout souborem aktivit a pracovních praxí u uchazečů o zaměstnání takové znalosti, schopnosti a předpoklady, které jim umožní být atraktivnějšími pro možné zaměstnavatele nebo umožní i vlastní podnikání. Jedná se o školící, rekvalifikační, motivační a poradenské aktivity, které jsou vzájemně provázané. Součástí projektu je požadavek zadavatele na zajištění určeného počtu pracovních míst pro účastníky projektu.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 47 931 386,90,- Kč
Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE V KARLOVARSKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0026
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Karlových Varech
Popis: Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci déle než 12 měsíců, osoby do 25 let a nad 50 let nad 6 měsíců a osoby pečující o dítě do 15 let věku. Hlavním cílem projektu Návrat do práce je zvýšit zaměstnatelnost osob dlouhodobě nezaměstnaných a podpořit jejich začlenění zpět na trh práce. Jedná se o skupiny osob, které jsou dle statistik na trhu práce v Karlovarském kraji nejhůře umístitelné. Základním principem tohoto projektu je orientace na zvyšování dovedností jednotlivce a poskytování širších a komplexních služeb od motivačních, poradenských a informačních aktivit až ke zprostředkování pracovního uplatnění a podpoře pracovních míst.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 29 452 856,00,- Kč
Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE I. V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0027
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce Brno - město
Popis: Projekt je zaměřen na začlenění dlouhodobě nezaměstnaných, kteří mají základní vstupní vzdělání bez bližší kvalifikace nebo střední vzdělání, které neodpovídá kvalifikaci pro vstup na současný trh práce v Jihomoravském kraji. Úřad práce vypracoval statistický přehled, ze kterého vycházel při určení cílové skupiny. Cílovou skupinou pro tento projekt jsou osoby dlouhodobě evidované na úřadech práce, tj. déle než 6, resp. 12 měsíců, dále osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, které náleží ke znevýhodněným skupinám na trhu práce (osoby do 25 let věku, osoby pečující o dítě do 15 let věku, osoby nad 50 let věku. Dále osoby se zdravotním postižením, osoby společensky nepřizpůsobené a osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace. Z důvodů prevence před nezaměstnaností jsou do cílové skupiny jsou zařazeny také osoby, které se chtějí vrátit na trh práce (matky na MD a RD).
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 100 908 360,- Kč
Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE II. V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0028
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce Brno - město
Popis: je zaměřen na začlenění dlouhodobě nezaměstnaných, kteří mají základní vstupní vzdělání bez bližší kvalifikace nebo střední vzdělání, které neodpovídá kvalifikaci pro vstup na současný trh práce v Jihomoravském kraji. Úřad práce vypracoval statistický přehled, ze kterého vycházel při určení cílové skupiny. Cílovou skupinou pro tento projekt jsou osoby dlouhodobě evidované na úřadech práce, tj. déle než 6, resp. 12 měsíců, dále osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, které náleží ke znevýhodněným skupinám na trhu práce (osoby do 25 let věku, osoby pečující o dítě do 15 let věku, osoby nad 50 let věku. Dále osoby se zdravotním postižením, osoby společensky nepřizpůsobené a osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace. Z důvodů prevence před nezaměstnaností jsou do cílové skupiny jsou zařazeny také osoby, které se chtějí vrátit na trh práce (matky na MD a RD).
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 98 592 300,- Kč
Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE V JIHOČESKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0029
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Českých Budějovicích
Popis: Projekt Návrat do práce v Jihočeském kraji je určen pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, kteří nepatří do skupiny sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Osobám z vytipované cílové skupiny hrozí sociální izolace a ztráta motivace svoji situaci změnit. U osob nad 50 let jsou to často zastaralé znalosti a dovednosti, pro trh práce již neatraktivní, a proto jsou často zaměstnavateli odmítáni. Další překážkou je fyzická kondice, zdravotní a psychický stav. V některých případech je potřeba zajistit péči o rodinného příslušníka, který je na podpořené osobě závislý. Projekt má pomoci zvoleným cílovým skupinám přispět ke zvýšení zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji. Hlavním cílem je zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných na trh práce a předcházení nezaměstnanosti u osob ohrožených ztrátou zaměstnání.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 42 139 320,- Kč
Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE NA VYSOČINĚ
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0032
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Jihlavě
Popis: je určený pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání, který bude moci využít cca 600 osob v celém kraji Vysočina. Cílem projektu je prostřednictvím rozšířených služeb úřadu práce zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost cílové skupiny. Zaměří se především na zvýšení motivace, zvýšení kvalifikace a získání praxe v návaznosti na požadavky zaměstnavatelů v regionu a tím bude pomáhat cílové skupině vstoupit na trh práce. V rámci dosažení tohoto cíle projekt klientům poskytne všeobecné dovednosti, znovuzískávání pracovních návyků, zlepšení všeobecné orientace na trhu práce a zprostředkuje zvýšení kvalifikace a praxi.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 28 861 188,- Kč
Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0035
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Příbrami
Popis: Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce ve Středočeském kraji déle než 12 měsíců (jsou-li mladší 25 let nebo VŠ 30 let pak déle než 6 měsíců). Cílovou skupinou projektu mohou být dále zájemci o zaměstnání a osoby ohrožené ztrátou zaměstnání. Hlavním cílem projektu Návrat do práce je zvýšit zaměstnatelnost osob z cílových skupin a podpořit jejich začlenění zpět na trh práce.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 91 309 275,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI VE ZLÍNSKÉM KRAJI II
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0038
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce ve Zlíně
Popis: Projekt je zaměřen na posílení a doplnění aktivní politiky zaměstnanosti s cílem předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti a napomáhat odstraňování bariér na trhu práce. Je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání všech kategorií dosaženého vzdělání, kteří jsou v evidenci úřadů práce méně než 12 měsíců. Záměrem projektu je poskytnout těmto osobám možnost doplnění, obnovení či nového nabytí znalostí a dovedností, které jim během krátké doby umožní získat trvalý pracovní poměr či zahájit vlastní podnikání.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 50 431 911,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI V LIBERECKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0039
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Liberci
Popis: je učen pro krátkodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání (v evidenci max. 6 měsíců), pro zájemce o zaměstnání a pro zaměstnance ohrožené nezaměstnaností. Úvodní aktivity projektu jsou zaměřeny na aktivnější zapojení účastníků do hledání zaměstnání, s touto aktivitou je spojeno poradenství, motivace a získání ucelených základních znalostí ICT (informačně komunikačních technologií) ve vztahu k vyhledávání zaměstnání, v této aktivitě jsou účastníci projektu rozděleni na začátečníky a pokročilé s ohledem na jejich znalosti a schopnosti v dané oblasti.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 50 724 758,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI V PARDUBICKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0040
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Pardubicích
Popis: Projekt je zaměřen na osoby krátkodobě nezaměstnané, zájemce o zaměstnání ohrožené ztrátou zaměstnání a uchazeče ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, s vyšším než základním vzděláním (minimálně vyučen). Vzhledem k tomu, že uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností v regionu přibývá, je třeba klást větší důraz na individuální přístup k účastníkům projektu, na rozšiřování jejich všeobecných znalostí.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 54 956 864,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI V ÚSTECKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0042
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Ústí nad Labem
Popis: Ideou projektu je nabídnout a zprostředkovat cílové skupině, kterou jsou kvalifikovaní a motivovaní uchazeči o zaměstnání a osoby ohrožené ztrátou zaměstnání, takovou formou pomoci, která podpoří a případně zvýší její možnost uplatnit se na trhu práce a během krátké doby najít zaměstnání. Zaměření projektu vychází z možností uchazeče (kvalifikace, motivace). Pozornost je věnována i dovednostem uchazeče o zaměstnání, jejich úroveň bude rozšiřována a doplňována tak, aby byl uchazeč připraven se efektivně orientovat na trhu práce.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 89 055 784,10,- Kč
Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0044
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Hradci Králové
Popis: projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané osoby evidované úřady práce Královéhradeckého kraje. Projekt nabízí komplex kurzů od motivačních kurzů, přes všeobecné pracovní školení, odborné profesní školení (rekvalifikace) zaměřené na rozvoj pracovních dovedností, až po pracovní praxi u konkrétních zaměstnavatelů, zprostředkování pracovního uplatnění a podporu pracovních míst. Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost cílové skupiny a podpořit její začlenění zpět na trh práce, důraz je kladen na individuální přístup ke každému klientovi a komplexnost poskytovaných služeb.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 30 066 816,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI VE ZLÍNSKÉM KRAJI III
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0047
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce ve Zlíně
Popis: je zaměřen na posílení a doplnění aktivní politiky zaměstnanosti s cílem předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti a napomáhat odstraňování bariér na trhu práce. Je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadů práce méně než 12 měsíců. Záměrem projektu je poskytnout těmto osobám možnost doplnění, obnovení či nového získání znalostí a dovedností, které jim během krátké doby umožní získat trvalý pracovní poměr či zahájit vlastní podnikání.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 13 721 036,- Kč
Název projektu: POMOC DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝM NA OSTRAVSKU A MOSTECKU
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0055
Opatření: 1.1
Subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Popis: Tímto pilotním projektem budou ověřeny metody a postupy při poskytování individuální pomoci dlouhodobě nezaměstnaným. Podle výsledků projektu na Ostravsku a Mostecku budou kladně vyhodnocené metody aplikovány ve všech ÚP ČR.
Hlavním účelem projektu je nalézt vysoce kvalifikovaného dodavatele se zahraničními zkušenostmi, který pro tuto skupinu klientů ve spolupráci s ÚP Most a Ostrava a SSZ MPSV zajistí: vytipování vhodných účastníků, individuální posouzení jejich situace a předpokladů k dalšímu zařazení do pracovního procesu, zprostředkování vhodných kurzů, školení ap. a účinnou pomoc při hledání zaměstnání.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 196 915 004,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI NA VYSOČINĚ II
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0056
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Jihlavě
Popis: Obsahem projektu je preventivní program určený pro uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání, který bude moci využít cca 500 osob v celém kraji Vysočina. Cílem projektu je snaha zamezit dlouhodobé nezaměstnanosti u výše jmenovaných cílových skupin tím, že účastníci budou moci využít komplexní program, který je dostatečně připraví pro samostatné hledání zaměstnání na trhu práce, bude řešit jejich konkrétní nedostatky v této oblasti a doplní znalosti v oblastech, které jsou atraktivní pro zaměstnavatele.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 24 239 320,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI VE ZLÍNSKÉM KRAJI IV
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0057
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce ve Zlíně
Popis: Je určen pro uchazeče a zájemce o zaměstnání všech kategorií dosaženého vzdělání, kteří jsou v evidenci úřadů práce méně než 12 měsíců. Záměrem projektu je poskytnout těmto osobám možnost doplnění, obnovení či nového získání znalostí a dovedností, které jim mají během krátké doby umožnit získat trvalý pracovní poměr či zahájit vlastní podnikání. Jedná se o cílovou skupinu osob, pro kterou je charakteristická poměrně velká motivace k práci, k hledání zaměstnání a u kterých se nepředpokládá existence výrazných překážek v zapojení se na trh práce.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 8 187 079 ,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI V PLZEŇSKÉM KRAJI 2
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0058
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Plzni
Popis: projekt nabízí komplexní nabídku kurzů a tréninků, které zvýší motivaci a připravenost účastníků přijmout práci nebo se zařadit do jiných programů, které povedou k zajištění zaměstnání, např. v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Opětovnému návratu na trh práce napomohou motivační a rekvalifikační kurzy. Účastníkům bude poskytnuta individuální podpora formou poradenství a pomoci při hledání zaměstnání. Osobám, které o to projeví zájem, bude účast v projektu usnadněna pomocí navržených doprovodných opatření.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 25 600 000,- Kč
Název projektu: PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ V OBCÍCH A V ORGANIZACÍCH NEZISKOVÉ SFÉRY A REKVALIFIKACE
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0059
Opatření: 1.1
Subjekt: Odbor trhu práce a sociálních věcí, Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR
Popis: je zaměřen na uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání evidované úřady práce v celé ČR mimo území hlavního města Prahy. Cílem projektu je pilotní odzkoušení financování nástrojů APZ v rámci ESF - veřejně prospěšné práce a rekvalifikace. Pro pilotní projekt byly vybrány nástroje APZ, které jsou nejvíce využívány pro dané cílové skupiny prostřednictvím úřadů práce - veřejně prospěšné práce, jimiž je podporováno především zaměstnávání v obcích pro určité skupiny uchazečů o zaměstnání, které mají handicapy z hlediska potřeb trhu práce - tj. žádnou nebo nízkou úroveň kvalifikace, vyšší věk, zdravotně postižení, nebo kumulaci těchto handicapů a jsou jedinou možností, jak najít uplatnění na trhu práce.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 552 000 000,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI VE ZLÍNSKÉM KRAJI II
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0026
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce ve Zlíně
Popis: Projekt je zaměřen na problematiku dlouhodobé nezaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatelstva, způsobenou především zdravotním postižením, nízkou úrovní kvalifikace, vyšším nebo naopak nízkým věkem a příslušností k jinému sociokulturnímu prostředí s cílem odstranit bariéry sociálního vyloučení a vyrovnat příležitosti v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění příslušníků skupin ohrožených sociální exkluzí.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 3 099 190,-Kč
Název projektu: Školení portálu MPSV ČR
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.2.00.1/0005
Opatření: 1.2
Subjekt: odbor 42 MPSV
Popis: Cílem projektu je vybraným kategoriím pracovníků úřadů práce (kromě ÚP hlavního města Prahy), kteří pracují s klienty poskytnout krátkodobé kurzy práce s nabídkou portálu MPSV ČR. Znalost tohoto menu následně výrazně napomůže vlastní aktivitě klientů úřadů práce při hledání pracovních míst a dalších důležitých informací.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 6 463 539,-Kč
Název projektu: Rozvoj vzdělávacího systému pro zaměstnance služeb zaměstnanosti a školících a výcvikových kapacit vzdělávacích středisek SZ
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.2.00.1/0007
Opatření: 1.2
Subjekt: odbor 42 MPSV
Popis: Hlavním cílem projektu je rozvinout a modernizovat dosavadní vzdělávací systém zaměstnanců SZ za účelem zvýšení jejich kvalifikační úrovně.
Budou inovovány stávající vzdělávací programy a vytvořeny nové vzdělávací programy s využitím účinných moderních způsobů pedagogického procesu, moderních didaktických nástrojů a přístupů k účastníkům vzdělávání, dále bude navržen odpovídající systém přípravy lektorského sboru služeb zaměstnanosti.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 66 992 420,-Kč
Název projektu: Institut trhu práce
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008
Opatření: 1.2
Subjekt: odbor 41 MPSV
Popis: Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti služeb zaměstnanosti. Základní smysl projektu spočívá ve zvýšení kapacity služeb zaměstnanosti zapojením dalších spolupracujících organizací, výrazné rozšíření služeb zaměstnanosti pro zaměstnavatelské subjekty, vybudování uceleného informačního systému přístupného všem subjektům podílejícím se na službách zaměstnanosti a vypracování metodik a postupů, které jsou pro fungování modernizovaného systému veřejných služeb zaměstnanosti nezbytné.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 618 139 831,-Kč
Název projektu: Kvalita v dalším profesním vzdělávání
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.00.1/0002
Opatření: 3.3
Subjekt: odbor 42 MPSV
Popis: Cílem projektu je zvýšit kvalitu a účinnost vzdělávacích aktivit a s nimi spojených služeb a poskytovat záruky jejich kvality klientům dalšího vzdělávání, zavést systémy hodnocení kvality dalšího vzdělávání v souladu s evropskými normami a kompatibilní se systémy v zemích EU, jako nezbytného předpokladu fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání odpovídajícího potřebám znalostní společnosti.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 57 314 800,-Kč
Název projektu: Informačně poradenský systém
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.00.1/0003
Opatření: 3.3
Subjekt: odbor 42 MPSV
Popis: Cílem projektu je rozvoj informačních a poradenských služeb usnadňujících orientaci v nabídce dalšího profesního vzdělávání a vytvoření základu uceleného systému pro podporu dalšího profesního vzdělávání jako předpokladu fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání odpovídajícího potřebám znalostní společnosti.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 54 824 800,-Kč
Název projektu: Vytvoření systému dalšího profesního a odborného vzdělávání pro zvyšování kvalifikační úrovně rozvoje malého a středního podnikání při respektování jeho specifických podmínek
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.00.1/0004
Opatření: 3.3
Subjekt: odbor 42 MPSV
Popis: Hlavním cílem projektu je vytvořit základy vzdělávacího systému, který zabezpečí atraktivitu a dostupnost dalšího profesního vzdělávání pro malé a střední podniky.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 38 494 800,-Kč
Název projektu: Rozvoj Národní soustavy povolání jako základní podmínky rozvoje Národní soustavy kvalifikací a dalšího profesního vzdělávání
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.00.1/0005
Opatření: 3.3
Subjekt: odbor 42 MPSV
Popis: Projekt přispěje k propojení počátečního a dalšího profesního vzdělávání, k vytvoření systémového rámce pro oblast dalšího vzdělávání a uznávání výsledků učení a k zapojení ČR do celoevropského prostředí uznávání kvalifikací.
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 103 609 050,-Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI NA VYSOČINĚ
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0001
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Jihlavě
Popis: Preventivní program určený pro krátkodobě nezaměstnané, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 52 071 789,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI NA VYSOČINĚ
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0016
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce v Jihlavě
Popis: Obsahem projektu je program určený pro dlouhodobě nezaměstnané ohrožené sociálním vyloučením
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 15 336 141,- Kč
Název projektu: EVENT MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU
Registrační číslo: CZ.04.1.03/4.2.00.1/0009
Opatření: 4.2
Subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj
Popis: Projekt nabízí jeden ucelený prezenční vzdělávací program a sérii jednodenních seminářů zaměřených na zavádění a rozvoj nového marketingového nástroje
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 26 451 130,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0020
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Ostravě
Popis: Preventivní program určený pro krátkodobě nezaměstnané, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 143 298 114,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI V OLOMOUCKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0021
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Olomouci
Popis: Preventivní program určený pro krátkodobě nezaměstnané, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 56 320 635,- Kč
Název projektu: DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU
Registrační číslo: CZ.04.1.03/4.2.00.1/0008
Opatření: 4.2
Subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj
Popis: Cílem projektu je vytvoření dostupného a efektivního systému vzdělávání, který poskytne pracovníkům zabývajícím se destinací v cestovním ruchu specifické vzdělávání, znalosti a dovednosti v rámci mimoškolního vzdělávání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 48 676 592,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0006
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Příbrami
Popis: Preventivní program určený pro krátkodobě nezaměstnané, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 87 575 610,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI V JIHOČESKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0003
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Českých Budějovicích
Popis: Preventivní program určený pro krátkodobě nezaměstnané, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 78 089 970,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI V PLZEŇSKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0008
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Plzni
Popis: Preventivní program určený pro krátkodobě nezaměstnané, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 69 545 250,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0007
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Karlových Varech
Popis: Preventivní program určený pro krátkodobě nezaměstnané, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 47 748 810,- Kč
Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE – ÚSTECKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0018
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Mostě
Popis: Projekt je zaměřen na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání, kteří mají nízkou kvalifikaci nebo kvalifikaci nevyhovující současným požadavkům zaměstnavatelů
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 177 997 370,- Kč
Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE V LIBERECKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0013
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Liberci
Popis: Projekt je zaměřen na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání, kteří mají nízkou kvalifikaci nebo kvalifikaci nevyhovující současným požadavkům zaměstnavatelů
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 76 087 140,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0015
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Hradci Králové
Popis: Preventivní program určený pro krátkodobě nezaměstnané, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 29 085 060,- Kč
Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0016
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Pardubicích
Popis: Projekt je zaměřen na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání, kteří mají nízkou kvalifikaci nebo kvalifikaci nevyhovující současným požadavkům zaměstnavatelů
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 42 435 720,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI NA VYSOČINĚ
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0001
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Jihlavě
Popis: Preventivní program určený pro krátkodobě nezaměstnané, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 78 107 685,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0009
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce Brno-venkov
Popis: Preventivní program určený pro krátkodobě nezaměstnané, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 139 718 865,- Kč
Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0004
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Olomouci
Popis: Projekt je zaměřen na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání, kteří mají nízkou kvalifikaci nebo kvalifikaci nevyhovující současným požadavkům zaměstnavatelů
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 96 862 155,- Kč
Název projektu: NAJDI SI PRÁCI VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0014
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce ve Zlíně
Popis: Preventivní program určený pro krátkodobě nezaměstnané, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohrožené ztrátou zaměstnání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 49 264 800,- Kč
Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0019
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce ve Zlíně
Popis: Projekt je zaměřen na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání, kteří mají nízkou kvalifikaci nebo kvalifikaci nevyhovující současným požadavkům zaměstnavatelů
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 88 182 525,- Kč
Název projektu: NÁVRAT DO PRÁCE
Registrační číslo: CZ.04.1.03/1.1.00.1/0002
Opatření: 1.1
Subjekt: Úřad práce v Ostravě
Popis: Projekt je zaměřen na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání, kteří mají nízkou kvalifikaci nebo kvalifikaci nevyhovující současným požadavkům zaměstnavatelů
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 143 065 628,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0024
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce v Příbrami
Popis: Projekt je zaměřen na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména zdravotním omezením nebo vyšší věkovou kategorií
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 32 282 024,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI V JIHOČESKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0019
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce v Českých Budějovicích
Popis: Projekt je zaměřen na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména zdravotním omezením nebo vyšší věkovou kategorií
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 17 152 021,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI V PLZEŇSKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0013
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce v Plzni
Popis: Projekt je zaměřen na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména zdravotním omezením nebo vyšší věkovou kategorií
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 15 835 300,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI V KARLOVARSKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0025
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce v Karlových Varech
Popis: Projekt je zaměřen na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména zdravotním omezením nebo vyšší věkovou kategorií
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 10 355 412,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI V ÚSTECKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0007
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce v Mostě
Popis: Projekt je zaměřen na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména zdravotním omezením nebo vyšší věkovou kategorií
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 37 540 963,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI V LIBERECKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0002
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce v Liberci
Popis: Projekt je zaměřen na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména zdravotním omezením nebo vyšší věkovou kategorií
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 13 440 081,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0003
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce v Hradci Králové
Popis: Projekt je zaměřen na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména zdravotním omezením nebo vyšší věkovou kategorií
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 13 205 890,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI V PARDUBICKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/2102
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce v Pardubicích
Popis: Projekt je zaměřen na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména zdravotním omezením nebo vyšší věkovou kategorií
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 15 219 636,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI NA VYSOČINĚ
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0016
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce v Jihlavě
Popis: Projekt je zaměřen na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména zdravotním omezením nebo vyšší věkovou kategorií
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 15 336 141,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0023
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce Brno-venkov
Popis: Projekt je zaměřen na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména zdravotním omezením nebo vyšší věkovou kategorií
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 38 840 968,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI V OLOMOUCKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0021
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce v Olomouci
Popis: Projekt je zaměřen na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména zdravotním omezením nebo vyšší věkovou kategorií
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 23 034 736,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0018
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce ve Zlíně
Popis: Projekt je zaměřen na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména zdravotním omezením nebo vyšší věkovou kategorií
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 18 974 980,- Kč
Název projektu: PŘÍPRAVA NA PRÁCI
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0017
Opatření: 2.1
Subjekt: Úřad práce v Ostravě
Popis: Projekt je zaměřen na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména zdravotním omezením nebo vyšší věkovou kategorií
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 52 775 315,- Kč
Název projektu: ZAJIŠTĚNÍ MÍSTNÍ A TYPOVÉ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.1/0010
Opatření: 2.1
Subjekt: Odbor sociálních služeb MPSV
Popis: Cílem tohoto projektu je zajistit metodicky jednotný přístup k plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni (komunitní plánování) tak, aby byly pro klienty k dispozici takové služby, které přesně potřebují
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 19 922 600,- Kč
Název projektu: ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ METODIKŮ A KOORDINÁTORŮ SOCIÁLNÍ PÉČE O OSOBY SOCIÁLNĚ NEPŘIZPŮSOBENÉ
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.2/0001
Opatření: 2.1
Subjekt: Odbor sociálních služeb MPSV
Popis: Cílem projektu je zabezpečit kvalitní a systematické poskytování soc.služeb pro osoby společensky nepřizpůsobené na místní úrovni, které jim umožní postupné začleňování do společnosti na základě zjištěných individuálních potřeb
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 16 305 000,- Kč
Název projektu: CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYBRANÝCH PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.2/0002
Opatření: 2.1
Subjekt: Odbor sociálních služeb MPSV
Popis: Hlavním záměrem projektu je vytvoření efektivního systému pro celoživotní odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách za účelem posílení jejich schopnosti poskytovat kvalitní sociální služby a zvýšení efektivity sektoru sociálních služeb
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 18 353 700,- Kč
Název projektu: SYSTÉM KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.2/0004
Opatření: 2.1
Subjekt: Odbor sociálních služeb MPSV
Popis: Cílem projektu je zlepšení kvality sociálních služeb vytvořením dvou systémů – 1) systém, inspekcí kvality, který zajistí dohled nad kvalitou poskytovaných sociálních služeb v ČR a 2) systém zavádějící standardy kvality na všechny úrovně poskytování sociálních služeb
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 55 048 000,- Kč
Název projektu: PODPORA VYTVÁŘENÍ SYSTÉMU TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
Registrační číslo: CZ.04.1.03/2.1.00.2/0005
Opatření: 2.1
Subjekt: Odbor sociálních služeb MPSV
Popis: Cílem projektu je nastavení systému terénní sociální práce v soc.vyloučených romských komunitách.Projekt se zaměřuje na TSp a zaměstnance veřejné správy zajišťující koordinační činnost v otázkách romské integrace a prosazování zájmů romské komunity
Výše podpory (podíl ESF tvoří 80%): 11 721 800,- Kč
Název projektu: HODINA
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.00.1/0001
Opatření: 3.1
Subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis: Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 247 402 500,- Kč
Název projektu: PILOT Z
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.00.1/0002
Opatření: 3.1
Subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis: Pilotní ověřování ŠVP na 2. stupni vybraných základních škol
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 41 656 500,- Kč
Název projektu: KOORDINÁTOR
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.00.3/0003
Opatření: 3.1
Subjekt: Národní institut dalšího vzdělávání
Popis: Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do praxe
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 84 028 890,- Kč
Název projektu: PILOT G
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.00.2/0005
Opatření: 3.1
Subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis: Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 60 946 110,- Kč
Název projektu: PILOT S
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.00.2/0006
Opatření: 3.1
Subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis: Tvorba a ověřování pilotních ŠVP na vybraných SOŠ a SOU
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 59 765 175,- Kč
Název projektu: KVALITA I
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.00.2/0007
Opatření: 3.1
Subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis: Vytvoření externího systému monitorování a hodnocení včetně zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně informační a poradenské činnosti)
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 188 586 345,- Kč
Název projektu: KVALIFIKACE
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.00.2/0004
Opatření: 3.1
Subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis: Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 56 935 665,- Kč
Název projektu: UNIV
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.00.4/0002
Opatření: 3.1
Subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis: Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 127 122 675,- Kč
Název projektu: VIP KARIÉRA
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.00.4/0003
Opatření: 3.1
Subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis: Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 187 828 170,- Kč
Název projektu: KVALITA II
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.00.4/0001
Opatření: 3.1
Subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis: Vytvoření systému autoevaluace (včetně informační a poradenské činnosti)
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 39 675 000,- Kč
Název projektu: BRÁNA JAZYKŮ
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.00.5/0004
Opatření: 3.1
Subjekt: Národní institut dalšího vzdělávání
Popis: Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 105 880 740,- Kč
Název projektu: ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.00.5/0003
Opatření: 3.1
Subjekt: Národní institut dalšího vzdělávání
Popis: Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 71 671 350,- Kč
Název projektu: METODIKA
Registrační číslo: CZ.04.1.03/3.1.00.6/0001
Opatření: 3.1
Subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Popis: Systém metodické podpory učitelů při utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 18 885 300,- Kč
Název projektu: ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU
Registrační číslo: CZ.04.1.03/4.2.00.1/0001
Opatření: 4.2
Subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj
Popis: Sestavení nabídky vzdělávacích programů vhodných pro zaměstnance v cestovním ruchu a následná realizace vzdělávacích programů
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 67 182 450,- Kč
Název projektu: ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU
Registrační číslo: CZ.04.1.03/4.2.00.1/0002
Opatření: 4.2
Subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj
Popis: Sestavení nabídky vzdělávacích programů vhodných pro pracovníky územní veřejné správy, do jejich pracovní náplně patří cestovní ruch, a následná realizace vzdělávacích programů
Výše podpory (podíl ESF tvoří 75%): 64 871 250,- Kč