Jaké jsou priority programu?

 

Priority programu jsou v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti a Národním akčním plánem zaměstnanosti. Pro naplnění hlavního cíle programu JPD 3 byly vytyčeny čtyři priority, v jejichž rámci bylo specifikováno devět Opatření. Pátou prioritou je technická pomoc. Rozdělení priorit a Opatření znázorňuje následující interaktivní tabulka.

opatření jpd3

Kdo se podílí na realizaci JPD 3?

Řízení JPD 3 probíhá podle dohodnuté implementační struktury, která zahrnuje v řídící rovině Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) jako Řídící orgán (ŘO) celého JPD 3 a Zprostředkující subjekty (ZS), kterými jsou pro vybraná Opatření Správa služeb zaměstnanosti MPSV, hlavní město Praha (MHMP) a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).

Řídící orgán deleguje na tyto implementační orgány některé činnosti, zejména výběr projektů, uzavírání závazků, monitorování, kontrolu projektů a ověřování žádostí o platby. ZS budou také zajišťovat odpovídající informovanost konečných uživatelů (příjemců pomoci) partnerů o možnostech financování z příslušných opatření JPD 3 a jeho propagaci.

Dalším článkem v implementační struktuře jsou Koneční příjemci (KP), u nichž se bude pomoc z ESF realizovat. Mezi ně patří Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP. Městské centrum sociálních služeb a prevence, Odbor školství MHMP a Úřad práce hl. m. Prahy. Ti budou klíčovým kontaktem pro Konečné uživatele ( příjemce pomoci).

Podrobnější informace naleznete v Programovém dodatku JPD 3.

Pro informaci a lepší přehlednost je zde zobrazeno grafické znázornění implementační struktury JPD 3 podle subjektů a Opatření, které jim připadají: Implementační struktura JPD 3.

Komu je finanční pomoc určena?

1. Občané

 • Uchazeči o zaměstnání, osoby dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené nezaměstnaností;
 • Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce;
 • Osoby pečující o závislého člena rodiny;
 • Zaměstnanci, zaměstnavatelé a zájemci o zahájení podnikání;
 • Lektoři, konzultanti, pracovníci v oblasti poradenství;
 • Studenti, absolventi škol a mladí vědečtí pracovníci;
 • Zájemci plánující založení nové technologicky orientované firmy.

2. Organizace, firmy, instituce

 • Úřady práce a spolupracující organizace;
 • Nevládní neziskového organizace;
 • Základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy;
 • Vzdělávací a poradenské instituce;
 • Pedagogická centra, subjekty realizující programy ekologické výchovy;
 • Personalisté, podnikatelé a zaměstnavatelé v Praze;
 • Veřejná správa a pracovníci služeb zaměstnanosti hlavního města Prahy;
 • Profesní asociace a komory, sdružení zaměstnanců;
 • Podnikatelské subjekty působící v cestovním ruchu.

 

Kde získat podrobnější informace o programu JPD 3?

 • Grantová schémata vyhlašovaná v rámci JPD 3
  v této sekci naleznete členění, přehled grantových schémat JPD 3 a také Formulář předběžného zájmu, kterým se zájemci mohou zaregistrovat k získávání aktuálních informací.
 • Odkaz na JPD 2
  internetové stránky Sekretariátu regionální rady Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 hl. město Prahu (složka dokumenty/strategie)