Oblast podpory 2.2 - Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj

Cílem oblasti podpory 2.2 je modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj.

Cílovými skupinami jsou instituce veřejných služeb zaměstnanosti a jejich pracovníci, spolupracující organizace a jejich pracovníci a sociální partneři, jejich organizace a jejich zaměstnanci. Pro tyto cílové skupiny budou v rámci jednotlivých operací (projektů) podporovány aktivity vedoucí ke:

  • vzdělávání pracovníků,
  • rozvoji nástrojů a opatření,
  • rozvoji institucí služeb zaměstnanosti.

Globální cíl:
Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti.

Specifické cíle:

  • Zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
  • Zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných institucemislužeb zaměstnanosti.

Oblast podpory 2.2 je realizována formou Systémových individuálních projektů, kdy je příjemcem podpory Odbor implementace programů ESF (MPSV).