Oblast podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Hlavním cílem této oblasti podpory je integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou této oblasti podpory jsou osoby dlouhodobě vyčleněné z trhu práce. Pro tzv. přímou intervenci ke zvýšení zaměstnatelnosti resp. nalezení vhodného zaměstnání půjde zejména o osoby do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, osoby věkově starší (nad 50 let), příslušníky menšin, osoby se zdravotním postižením, migranty a azylanty. Mezi cílové skupiny osob „po sociální integraci“ budou zařazeny zejména osoby pečující o závislé osoby, osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody, osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin a osoby závislé na návykových látkách.

Cílovou skupinou pro činnosti zaměřené na tvorbu komplexních programů typu „cesta k zaměstnanosti“ a jejich aplikaci jsou tzv. realizující organizace - samosprávné orgány (kraje, města, obce) a jimi zřizované organizace, místní iniciativy, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a poradenské organizace, organizace sociálních partnerů a zaměstnavatelé (právnické i fyzické osoby).

Projektové zaměření

Pro výše uvedené cílové skupiny budou v rámci jednotlivých operací (projektů) prováděny následující okruhy činností (indikativní výčet):

  • účast ve vzdělávacích programech, kurzech, odborném vzdělávání,
  • poradenské činnosti, poradenské programy vedoucí k aktivizaci a motivaci při vyhledávání zaměstnání,
  • doprovodná opatření odstraňující bariéry k účasti na poradenských a vzdělávacích programech,
  • podpora vzniku pracovních míst,
  • realizace individuálních programů zaměstnanosti,
  • tvorba programů a jejich aplikace s využitím nových netradičních metod a služeb vedoucích k uplatnění na trhu práce,
  • podpora sebezaměstnávání,
  • aplikace pružným forem práce pro pracovní uplatnění.

Typ a forma podpory
Tato oblast podpory bude realizována prostřednictvím centrálně vyhlašovaných globálních grantů (nevratná finanční pomoc, například dotace) a individuálních projektů se zapojením regionálních partnerů a institucí a při respektování regionálních potřeb a specifik.