Zpět

Kontroly ZS individuálních a grantových projektů OP LZZ na místě

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00028

Projekt zabezpečí podporu při provádění veškerých kontrol na místě, které jsou v gesci odboru 82, v rámci OP LZZ v letech 2010 -15. Vzhledem k množství podpořených projektů bude realizace kontrol na místě prováděna jednou externí dodavatelskou firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení dle zákona č.137/2006 Sb. a PM č.19/2008 - o VZ. Realizace kontrol na místě bude prováděna jednou externí dodavatelskou firmou. Vybraný dodavatel bude postupovat v souladu s Prováděcím dokumentem OP LZZ, Příručkou pro kontrolu OP LZZ a Desaterem. Při realizaci kontrol na místě bude dodavatel doplňovat kontrolní týmy zadavatele, při čemž vedoucím kontrolního týmu bude vždy zástupce ZS. Dodavatel služeb zabezpečí komplexní, organizační, personální a technickou stránku procesu kontrol. Kontrolováno bude cca 115 grantových a 207 regionálních individuálních projektů v obl.podpory 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 a 3.3 OP LZZ, event. dalších individuálních projektů dle potřeby ZS. Kontroly budou realizovány na území ČR. Kontroly bude realizovat dodavatel služeb minimálně ve dvou osobách, z nichž jedna bude mít předpoklady pro řešení problematiky VZ. Výběr kontrolorů si provede dodavatel sám. Součástí nákladů dodavatele bude veškerá režie, tj. úhrada cestovních nákladů, ubytování, stravy, apod. Součástí bude příprava na kontroly na místě s činnostmi navazujícími na výkon kontroly, tj. sepsání návrhu protokolu o výsledku kontroly, seznámení kontrolované osoby s výsledkem kontroly, vypořádání podaných námitek, kontrolu zprávy o odstranění doporučených nápravných opatření a hlášení podezření na nesrovnalost. Vedoucím kontrolní skupiny bude pracovník ZS, jehož náklady spojené s kontrolou na místě budou hrazeny v rámci služební cesty MPSV, tj. mimo nákladů tohoto projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2009 - 30. 9. 2015

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.esfcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018