Zpět

Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00010

Smyslem projektu je najít koncepční, efektivní a dlouhodobě udržitelné řešení pro proces agendy akreditací, které povede ke zvýšení kvality a dostupnosti akreditovaných vzdělávacích programů.


V současné době neexistují jednotné podmínky při posuzování kvality programů, což je způsobeno stávajícím metodickým nastavením. Dalšími velkými nedostatky stávajícího procesu jsou: - formálnost hodnotícího procesu, - zdlouhavý proces udělování akreditací, - nepřehledný systém zveřejňování akreditovaných programů, - nedostatečný popis zveřejňované nabídky (chybějící anotace vzdělávacích programů), - nedostatečný výkon kontroly akreditovaných programů.


V průběhu realizace projektu bude zpracován návrh obsahového rámce pro jednotlivé vzdělávací programy, který bude do značné míry programy standardizovat. Na základě analýzy současné nabídky budou navrženy parametry pro třídění, podle kterých bude připraven interaktivní katalog s aktuální nabídkou akreditovaných programů. Katalog usnadní poskytovatelům sociálních služeb i odborné veřejnosti výběr vhodného akreditovaného programu, o kterém budou v katalogu uvedeny komplexní informace.


V rámci projektu budou revidovány a upraveny všechny metodické pokyny - pro žadatele o akreditaci, pro hodnotitele, pro inspekci/kontrolu vzdělávacích institucí a formuláře. Na vzorku cca 100 vzdělávacích institucích budou provedeny inspekce kvality akreditovaného vzdělávání. Na základě výstupů z inspekcí budou finalizovány metodické pokyny pro provádění kontrol a navržena četnost kontrol pro další období.


Ve vytvořeném informačním systému budou přístupné interaktivní formuláře. Žadatelé o akreditaci tak budou využívat elektronický formulář a veškeré fáze schvalovacího a hodnotícího procesu budou probíhat prostřednictvím tohoto systému.


K podpoře kvality vzdělávacích programů přispějí návrhy hodnocení ze strany účastníků kurzů a nastavení kreditního systému.


Realizační tým projektu bude spolupracovat s odborníky z praxe (poskytovatelé sociálních služeb, vzdělavatelé, zástupci profesních sdružení, sociálních odborů krajských úřadů a univerzit), kteří vytvoří tzv. expertní skupinu. Se členy skupiny budou probíhat průběžné konzultace a budou oponovat dílčí výstupy projektu.


Celkový dopad projektu bude především ve zvýšení tlaku na požadovanou kvalitu a obsah vzdělávacích programů. Veškeré nově vzniklé metodické postupy a materiály budou předloženy příslušným odborům MPSV ke schválení a implementaci do praxe.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2012 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace; Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Fond dalšího vzdělávání
 • IČ: 00405698
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Maninách
  • Číslo popisné: 1092/20
  • Městská část: Holešovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 17000
 • http://fdv.mpsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018