Zpět

Podpora procesů v sociálních službách

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00005

Hlavního cíle projektu bylo dosaženo tvorbou právních studií v oblasti strategie směřování sociálních služeb v kontextu služeb v obecném zájmu, a to zejména z pohledu práva Společenství, včetně studie proveditelnosti k nastavení evropských účetních a ekonomických standardů, dále identifikací a vyhodnocením problematických sociálních jevů a vlivu sociálních služeb na řešení těchto jevů. Během realizace projektu byly popsány potřeby vyplývající z identifikovaných sociálních jevů a zdroje pro jejich řešení, včetně jejich analytického sledování a multidisciplinární spolupráce. V rámci projektu byly vytvořeny tzv. karty sociálních služeb, které obsahují jak definice - bližší popisy jednotlivých služeb a intervencí (činností), tak kvalitativní a kvantitativní kritéria jednotlivých služeb. Projekt se zabýval i procesem plánování dostupnosti a síťování sociálních služeb a především nastavením systému efektivní distribuce finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb. V neposlední řadě byl projekt zaměřen i na podpůrné aktivity projektu, kam patřila technická podpora sledovaných jevů a finančních prostředků a podpora procesů, legislativních změn a metodické činnosti MPSV zaměřená na strukturální změny v systému sociálních služeb. V srpnu 2014 bylo ze strany ŘO MPSV schváleno přidání nové klíčové aktivity projektu zaměřující se na podporu a rozvoj asistivních technologií. Řízení realizace individuálního projektu bylo zajištěno složkou monitorovací, řídící, koordinační a realizační. Projekt byl realizován pracovníky oddělení koncepce sociálních služeb  a oddělením projektů sociální politiky MPSV s využitím veřejných zakázek na dodávky služeb a expertních pracovních týmů hrazených z projektu. Projekt byl realizován na území celé České republiky bez území hl. města Prahy.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2010 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace - jedná se o cílové skupiny, kterými jsou kraje a obce. ; Z hlediska krajů definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách krajům povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb, zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování služeb, zpracovávat a vyhodnocovat SPRSS, krajské úřady rozhodují o oprávnění k poskytování sociálních služeb, provádí inspekci sociálních služeb, provádí hodnocení žádostí o dotační prostředky, jsou odvolacím orgánem atd. ; Obce jsou významnou součástí místní politiky sociální integrace a jejich kompetence z hlediska předkládaného projektu jsou zejména v možnosti zpracovávat komunitní plány a spolupráce s krajem při zajišťování sítě sociálních služeb. ; Oba subjekty významným způsobem spolufinancují jednotlivé sociální služby na svém území v rámci své samosprávné činnosti. ; Zapojení uvedených dvou cílových skupin je zejména do tzv. Monitorovací skupiny a v možnosti delegování svých odborných pracovníků a dalších expertů do jednotlivých pracovních skupin a expertních týmů. Do projektu budou zapojeni zástupci všech 13 krajů. Z hlediska území hl.m. Prahy se předpokládá zapojení pověřeného zástupce, případně expertů pro přenos a jednotnost navrhovaných opatření.

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.mpsv.cz/cs/9749

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018