Zpět

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni.

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/77.00448

Projekt je zaměřen na sdílení zkušeností a dobré praxe českých a zahraničních partnerů v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Smyslem projektu je vytvořit tematickou síť jako platformu pro identifikaci úspěšných nástrojů péče o rodinu, pro vzájemné učení a podporu při aplikaci osvědčených nástrojů do praxe vrámci města Pardubice. Součástí projektu je šíření a propagace jeho výstupů, které budou na příkladu Pardubic sloužit ke zlepšení situace ohrožených dětí a rodin v Pardubickém kraji a mohou inspirovat další města a organizace v celé České republice.


Téma projektu navazuje na aktuální problematiku připravované transformace systému péče o ohrožené děti v ČR a zároveň je v souladu s cíli ESF ve smyslu předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných sociálních skupin.


Myšlenkovým východiskem pro realizaci projektu je přesvědčení, že efektivní pomoc ohroženému dítě může být realizována především prostřednictvím pomoci rodině jako celku. Rodina je základním zdrojem stability a zdravého vývoje dítěte a zmíněné transformační návrhy (vč. připravované novely zákona o sociálně-právníochraně dětí) apelují na důležitost snahy v první řadě podpořit dobré fungování biologické rodiny dítěte dřív, než bude přikročeno k dalším krokům (umístnění dítěte do náhradní rodinné péče apod.). Z výzkumů vyplývá, že u téměř poloviny situací odebrání dítěte z rodiny k němu dochází z důvodů tíživé sociální a ekonomické situace rodičů. Použití podpůrných nástrojů vzešlých ze spolupráce různých aktérů na místní úrovni může pomoci tuto situaci řešit.


V rámci projektu je kladen důraz na spolupráci veřejné správy (měst) a neziskových organizací při identifikaci, popisu a následně realizaci podpůrných opatření. Právě provázanost služeb na místní úrovni považujeme za efektivní způsob pomoci rodině. Žadatelem projektu je NNO, jejímž partnerem je město Pardubice. Z obou partnerských zemí je také do projektu zapojena vždy dvojice NNO - obec.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 31. 12. 2013
 • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků; Nestátní neziskové organizace

Příjemce

 • SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • IČ: 27534804
 • Sídlo:
  • Ulice: Jungmannova
  • Číslo popisné: 2550
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53002
 • http://www.skp-centrum.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce
 • Investiční priorita: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018