Zpět

Sociální služby v Ústeckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00013

Hlavní aktivity projektu


-          zahájení projektu ustavení a technické zabezpečení týmu; tvorba zadávací dokumentace a vzorů smluv, zpracování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám


-          řízení projektu  zajištění organizačního a finanční řízení projektu, monitorování  a evaluace projektu, audit


-          nákup sociálních služeb prostřednictvím  veřejných zakázek na zajištění sociálních služeb a vyhlašování veřejných zakázek  v regionech, uzavření smluv s vítězi, kontrola věcného plnění zakázek tj. poskytování sociálních služeb, sběr a zpracování údajů o poskytovaných soc. službách


-          publicita projektu každoroční konference Sociální služby v Ústeckém kraji, doprovodné akce na téma sociální služby a sociální integrace, mediální prezentace projektu a jeho výsledků, tvorba a distribuce propagačních předmětů ESF, propagace na webových stránkách Ústeckého kraje, tisk informačních materiálů


Pro účely vyhlašování veřejných zakázek na zajištění vybraných druhů sociálních služeb je kraj rozdělen na následující regiony:


Děčínsko (správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín)


Chomutovsko (správní obvody obcí s rozšířenou působností Chomutov a Kadaň)


Litoměřicko (správní obvody obcí s rozšířenou působností Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem)


Lounsko (správní obvody obcí  s rozšířenou působností Louny, Žatec a Podbořany)


Mostecko (správní obvody obcí s rozšířenou působností Most a Litvínov)


Šluknovský výběžek (správní obvody obcí s rozšířenou působností Rumburk a Varnsdorf)


Teplicko (správní obvody obcí s rozšířenou působností Teplice a Bílina)


Ústecko (správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem)


 


Druhy sociálních služeb zahrnuté do projektu:


-          azylové domy


-          domy na půl cesty


-          intervenční centra


-          nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 – 26 let


-         podpora samostatného bydlení – důraz na duševně nemocné


-          sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


-          sociálně terapeutické dílny


-          sociální rehabilitace


 


Cílové skupiny uživatelů sociálních služeb


-          osoby se zdravotním postižením


-          děti, mládež a mladí dospělí


-          etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí


-          imigranti a azylanti


-          osoby bez přístřeší


-          osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody


-          oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané


-          osoby pečující o osobu blízkou


 


Výběr služeb vychází z podmínek obsažených ve výzvě k předkládání individuálních projektů krajů a v Prováděcím dokumentu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Výběr konkrétních druhů služeb zařazených do projektu byl proveden ve spolupráci s obcemi a zástupci poskytovatelů sociálních služeb na základě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na místní i krajské úrovni.


 


Harmonogram realizace projektu


-          září 2008 zahájení projektu


-         od listopadu 2008 administrace veřejných zakázek na zajištění sociálních služeb v období 2009 – 2011 (vyhlášení, vyhodnocení, uzavření smluv s vítězi), v průběhu listopadu budou vyhlášena výběrová řízení na zajištění vybraných druhů sociálních služeb na  území Ústeckého kraje. K vyhlášení výběrových řízení se uskutečnil seminář na téma “Veřejné  zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb“.


-         únor 2009 – prosinec 2011 – financování sociálních služeb; kontroly věcného plnění zakázek (poskytování sociálních služeb), monitoring a evaluace projektu, průběžný a závěrečný audit.


 


Vzhledem k tomu, že se z velké části jedná o zajištění sociálních služeb na místní úrovni, jsou v hodnotících komisích pro posouzení nabídek zastoupeni i členové delegovaní dotčenými obcemi.


 


Hodnocení efektivity služeb poskytovaných v rámci projektu


V rámci realizace projektu budou pravidelně sbírány a vyhodnocovány údaje o počtu uživatelů a o výkonech sociálních služeb realizovaných v rámci projektu. Bude sledována finanční efektivita služeb a porovnávána jednotková cena výkonů v sociálních službách. Na základě uvedených údajů budou zpracovávány monitorovací zprávy projektu. V průběhu realizace projetu bude prováděna kontrola věcného plnění dodávek – tj. poskytování sociálních služeb.


 


Udržitelnost projektu


Na období leden 2012 – prosinec 2014 bude v rámci výzvy předložen navazující projekt. Od roku 2015 po ukončení podpory ze strukturálních fondů EU budou dotčené sociální služby financovány obvyklým způsobem – tj. dotacemi z veřejných rozpočtů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2008 - 31. 12. 2011

Příjemce

 • Ústecký kraj
 • IČ: 70892156
 • Sídlo:
  • Ulice: Velká Hradební
  • Číslo popisné: 3118/48
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001
 • http://www.kr-ustecky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018