Zpět

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00015

Projekt se zaměří na posílení procesů profesionalizace sociální práce, tj. na posílení kompetencí a zajištění podpory stávajícím soc. pracovníkům. Uvedeného cíle bude dosaženo prostřednictvím prohlubování dovedností soc. pracovníků ve vztahu k zaujímaným profesním rolím, a zvyšováním kvalifikace pomocí praktického nácviku v oblasti kvalitní sebeprezentace a prezentace výsledků soc. práce.


Jednotlivé klíčové aktivity projektu vytvoří prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a identifikaci rolí sociálních pracovníků (SP). Očekávanými přínosy projektu jsou identifikace/definice modelů rolí SP a jejich ověření prostřednictvím vzájemné výměny zkušenost ípracovníků v identifikovaných rolích.


Stávající právní úprava nedostatečně vymezuje kvalifikační předpoklady pro výkon profese soc. práce. Jako zásadní výstupy projektu vzniknou podklady pro budoucí standardizaci výkonu soc. práce (odbornosti a specializace), včetně materiálů pro novelizace stávajících legislativních předpisů (zák. osociálně-právní ochraně dětí, zákon o soc. službách aj.)a připravovaný zákon o soc. pracovnících. Zároveň dojde k prohloubení profesních dovedností soc. pracovníků a pozitivní prezentaci/mediální obraz realizace soc. práce.


Potřebu cílit aktivity na profesionalizaci sociální práce prokazuje nevyjasněnost rolí sociálních pracovníků - rozdílná jsou očekávání zaměstnavatelů, klientů a rodinných příslušníků i samotných sociálních pracovníků, což může vést k odlišným představám o nezbytném rozsahu a odborné realizaci soc. práce, včetně deformace jejího výkonu. Ani stávající legislativní úprava není jednoznačná, výkon profese sociální práce upravuje především zákon o sociálních službách, jehož ustanovení o kvalifikačních předpokladech jsou však značně benevolentní, a dále odvětvové předpisy jako např. zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Výstupy jednotlivých klíčových aktivit poskytnou nepostradatelný podklad pro kvalitní tvorbu legislativních úprav dotčených zákonů, a to využitím přístupu bottom-up, tzn. využití praktických znalostí při přípravě příslušných zákonů či jejich úprav. Z takto rozdílných představ často vyplývají problémy v podobě nedostatečného zázemí pro výkon sociální práce.Péče o profesní rozvoj sociálních pracovníků je tedy do značné míry variabilní, určovaná podmínkami jednotlivých zaměstnavatelů i přístupem jednotlivců. Vzhledem k absenci profesního zákona s jasnou vazbou na vymezení profese soc. pracovníků odborná veřejnost rovněž nepracuje s pojmy jako "role sociálních pracovníků". Na trhu není dostupné vzdělání specificky zaměřované na potřeby identifikované ve vztahu k potřebným zaujímaným profesním rolím. Vzhledem k tomu, že téma zákona o sociálních pracovnících je vysoce aktuální, považujeme za důležité vytvořit prostor široké diskusi v rámci odborné veřejnosti, a sbírat podklady pro další rozhodování, případně legislativní návrhy. Snahou projektu je identifikovat a definovat profesní role, a přispět tak k cílovému stavu, kdy sociální práci budou realizovat ti pracovníci, kteří jsou kvalifikovaní, plně kompetentní a rovněž adekvátně finančně ohodnocení. 


Pro naplnění cílů projektu bude realizována rovněž informační kampaň s cílem podpořit profesionalizaci výkonu sociální práce.


Dále bude sociálním pracovníkům nabídnut nově vytvořený kurz celoživotního vzdělávání v oblasti sociální práce, na jehož sestavení se značnou měrou podíleli právě účastníci jednotlivých akcí projektu,  a kurz medializačních nástrojů a technik.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.mpsv.cz/cs/17865; www.budmeprofi.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018