Zpět

Transformace sociálních služeb

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00009

Projekt vytváří na národní úrovni prostředí pro transformaci pobytových zařízení sociálních služeb na služby komunitní. Komunitní služby více podporují jejich uživatele, v tomto případně zejména lidi se zdravotním postižením, v zapojení se do společnosti a na trh práce. Aby bylo této změny dosaženo, je nutné zapojit řadu různých subjektů. Zároveň je neustále nutné pracovat s povědomím veřejnosti, aby byli lidé se zdravotním postižením opouštějící ústavy přijati do běžného společenství.


Klíčové aktivity projektu jsou:


Ø  konzultace a supervize


Ø  propagace transformace a deinstitucionalizace a komunitních služeb


Ø  vzdělávání


Ø  vyhodnocení průběhu procesu transformace a jejich dopadů.


 


Pro zajištění dostatečné odbornosti budou využity výstupy z předchozího projektu Podpora transformace sociálních služeb, kde vznikla významná metodická a analytická základna a platforma odborníků, kteří jsou schopni a ochotni předávat svoje zkušenosti s procesem transformace dál a výstupy dalších relevantních projektů MPSV i krajů. Důraz je v jednotlivých aktivitách kladen na to, aby byla na různých úrovních - poskytovatelé, samosprávy – jasně formulována nebo udržena a podpořena vize transformace.


Transformace je pojímána jako prosazení a naplnění lidských práv lidí se zdravotním postižením a způsob, jak dosáhnout nastavení sociálních služeb tak, aby byly založeny na individualitě a vytvořily síť, která bude působit jako prevence vstupu do ústavu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Projektu se bude přímo účastnit cca 40 zařízení - poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou v procesu transformace nebo chtějí s transformací svých služeb začít. V jednotlivých aktivitách, které jsou nástroji podpory, se zároveň předpokládá zapojení lidí se zdravotním postižením a pečujících osob, kteří dokážou vyjádřit svoje potřeby ohledně poskytování sociálních služeb, krajských i obecních samospráv jako zřizovatelů sociálních služeb a správců jejich sítě, poskytovatelů sociálních služeb bez ohledu na zřizovatele a dalších.

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.mpsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018