Zpět

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00017

Projekt je zaměřen na realizaci poradenských činností a rekvalifikací pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na ÚP ČR s cílem zvýšit jejich šance na znovuuplatnění na trhu práce.


Poradenské činnosti jsou zaměřeny na ty, kteří mají obtíže v orientaci na trhu práce a hledají možnosti efektivního vyhledávání zaměstnání či hledají odpovědi na otázky týkající se svého pracovního potenciálu. V rámci těchto aktivit budou prostřednictvím nácviku různých technik získávány kompetence potřebné pro vyhledávání zaměstnání a komunikaci se zaměstnavateli. Ve specifických případech dlouhodobě nezaměstnaných osob nebo osob spadajících do skupin více ohrožených nezaměstnaností je třeba poskytnout těmto osobám individuální podporu a asistenci.


Smyslem rekvalifikačních kurzů, které jsou zaměřeny na získání odborných znalostí a kompetencí  vyžadovaných na trhu práce,  je zvýšit uplatnitelnost a zaměstnatelnost uchazečů a zájemců o zaměstnání. V rámci rekvalifikací budou podporovány jak rekvalifikace zabezpečované jako nákup služeb, tak zvolené rekvalifikace, které si vybírají přímo podpořené osoby. V rámci projektu bude též kladen důraz na zjišťování aktuální poptávky zaměstnavatelů po absolventech určitých rekvalifikací tak, aby bylo možné uchazečům a zájemcům o zaměstnání nabízet především takové rekvalifikace, u nichž v případě úspěšného absolvování existuje předpoklad rychlého získání zaměstnání.


V rámci projektu se počítá též s doprovodnými aktivitami (cestovné, ubytování, stravné, lékařské posudky), které umožní hradit vedlejší náklady rekvalifikací a poradenských činností, které by jinak pro některé osoby z cílové skupiny mohly být limitujícím faktorem v účasti na projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR.; ; Uchazečem o zaměstnání je dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. fyzická osoba, která osobně požádá o; zprostředkování vhodného zaměstnání Úřad práce ČR. Současně poskytuje součinnost při hledání vhodného; zaměstnání a aktivně se na hledání zaměstnání podílí.; ; Zájemci o zaměstnání jsou dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. fyzické osoby, které mají zájem o; zprostředkování zaměstnání a za tímto účelem požádají ÚP ČR o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání,; které provede ÚP ČR na základě písemné žádosti zájemce. Úřad práce jim následně zajistí zprostředkování; zaměstnání a může zabezpečit i rekvalifikaci.; ; Výběr vhodných klientů na jednotlivé aktivity projektu budou provádět odborní pracovníci ÚP ČR z útvarů; zprostředkování a poradenství ve spolupráci s krajskými koordinátory projektu.

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://portal.mpsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce
 • Investiční priorita: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018