Zpět

Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00015

Projekt se zaměřuje na zajištění poskytování sociálních služeb (především služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje. Cílem tohoto projektu je napomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám sociálně vyloučeným plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Zejména pak umožnit těmto skupinám osob jejich návrat či vstup na trh práce, udržení se na trhu práce, případně umožnit jim přístup ke službám, které návrat či vstup na trh práce umožňují. Projekt se zaměřuje na podporu poskytování následujících sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
 • podpora samostatného bydlení,
 • azylové domy pro muže a ženy,
 • azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi,
 • domy na půli cesty,
 • intervenční centra,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (věk 15 – 26 let),
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • terénní programy,
 • sociální rehabilitace,
 • raná péče.
Cílovými skupinami, na které je projekt zaměřen, jsou:
 • osoby se zdravotním postižením,
 • děti, mládež a mladí dospělí (od 15 let),
 • osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • osoby bez přístřeší,
 • oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané,
 • osoby pečující o osobu blízkou,
 • osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody,
Dalším cílem projektu je podpořit poskytovatele sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.


Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které jsou sociální služby v rámci tohoto projektu určeny, reflektuje potřeby kraje a vychází z:
 • nastavení současné sociální sítě v Olomouckém kraji,
 • komunitních plánů sociálních služeb měst, obcí, mikroregionů,
 • Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2008,
 • Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje pro roky 2009 – 2010.
Odborným garantem projektu je Odbor sociálních věcí Olomouckého kraje. Řízení a administraci projektu zajišťuje Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení projektového řízení.


Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Veškeré další informace o projektu lze získat na webových stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz, odkaz Evropská unie, Sociální integrace OK.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2008 - 31. 8. 2012

Příjemce

 • Olomoucký kraj
 • IČ: 60609460
 • Sídlo:
  • Ulice: Jeremenkova
  • Číslo popisné: 1191/40a
  • Městská část: Hodolany
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900
 • http://www.kr-olomoucky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018