Zpět

Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00021

Projekt se zaměřuje na zajištění poskytování a zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb (preferované služby sociální prevence: odborné soc. poradenství, podpora samostatného bydlení, azylové domy, domy na půli cesty, kontaktní centra, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace) osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Středočeského kraje. Cílem poskytování sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám osob plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Zejména umožnění těmto cílovým osobám návrat  na trh práce (případně vstup na trh práce), udržení se na trhu práce nebo umožnění přístupu ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Výběr výše uváděných preferovaných služeb sociální prevence a určení cílových skupin, pro které budou sociální služby v rámci tohoto projektu určeny, reflektuje na dlouhodobé potřeby kraje, které vyplývají z dosavadních zkušeností a ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Současně jsou v souladu regionálních i národních sociálních politik, které zastřešuje MPSV jako poskytovatel této dotace. Projekt se zaměřuje na poskytování následujících sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: • Intervenční centra

 • Podpora samostatného bydlení

 • Azylové domy

 • Domy na půl cesty

 • Nízkoprahová denní centra

 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (15-26 let)

 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 • Sociálně terapeutické dílny

 • Terénní programy

 • Sociální rehabilitace

 • Odborné sociální poradenství (pouze pro cílovou skupinu oběti trestných činů a domácího násilí)

 • Kontaktní centra (pouze dosud nepokrytý region kraje)


Sociální služby budou určeny pro tyto cílové skupiny: • Osoby se zdravotním postižením

 • Děti, mládež a mladí dospělí

 • Etnické menšiny

 • Imigranti, azylanti

 • Osoby bez přístřesí

 • Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody

 • Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

 • Oběti trestné činnosti

 • Oběti domácího násilí

 • Oběti obchodu s lidmi

 • Oběti komerčně zneužívané

 • Osoby pečující o osobu blízkou


V rámci projektu budou podporovány jednotlivé sociální služby jednak v rozsahu základních činností a jednak další návazné aktivity.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2009 - 31. 12. 2013

Příjemce

 • Středočeský kraj
 • IČ: 70891095
 • Sídlo:
  • Ulice: Zborovská
  • Číslo popisné: 81/11
  • Městská část: Smíchov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15000
 • http://fondyeu.kr-stredocesky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018