Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodání GIS řešení pro MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14016

Název zakázky: Dodání GIS řešení pro MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 3. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jan Pavlica
  • Telefon: +420571661102
  • E-mail: pavlica@roznov.cz

IČ zadavatele: 00304271

DIČ zadavatele: CZ00304271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Luděk Šimurda
  • Telefon: +420731131829
  • E-mail: ludek.simurda@roznov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 4. 2022 09:00

Místo pro podání nabídek:
Adresou pro doručení/podání nabídek je: Město Rožnov pod Radhoštěm, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm (podatelna), Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace komplexního geoinformačního systému, dále GIS, který je založen na technologii tenký (webový) klient. Umožní vybraným pracovníkům tvorbu pasportů a jejich správu v budově MěÚ a přes mobilní zařízení v terénu na webovém prohlížeči s možností vzdáleně získávat informace z katastru nemovitostí. Pasporty budou na sdíleném datovém prostředí, kde všichni dotčení pracovníci uvidí totožná data. Dále GIS umožní publikovat pro občany vybraná data na webovém prohlížeči, kde budou mít občané možnost hlásit závady z území města. Další moduly jsou popsány v kapitole „Požadované moduly komplexního GIS“. Součástí dodání jsou odborné konzultace při implementaci, školení pro vybrané zaměstnance a technická podpora na 12 měsíců.

Dodané řešení bude současně umožňovat zpřístupnění geodat veřejnosti, zaměstnancům objednatele a dalším organizacím objednatele (např. příspěvkové organizace zadavatele). Součástí řešení bude dodávka potřebného softwarové vybavení, v neomezené licenci pro neomezený počet uživatelů.

Bližší specifikace je uvedena v přílohách.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 579597,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dodavatel se zavazuje předat dílo do zkušebního provozu do 2 měsíců od účinnosti smlouvy a dále se dodavatel zavazuje k ukončení zkušebního provozu, dokončení a předání díla nejpozději do 2 měsíců od předání díla do zkušebního provozu. Smlouva s vítězným dodavatelem bude uzavřena po schválení výsledků výběrového řízení a po schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem orgánem zadavatele (tj. Radou města Rožnov pod Radhoštěm).

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Rožnov pod Radhoštěm, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny:

Hodnotící kritérium: Celková nabídková cena bez DPH - váha 100 %

Zadavatel seřadí nabídkové ceny podle jejich výše. Nejúspěšnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění všech podmínek zadavatele.

V případě rovnosti nabídkových cen dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los. Losování se může účastnit jeden zástupce každého z účastníků, jejichž nabídky splnily podmínky pro losování (komise může po zástupci požadovat, aby se prokázal dokladem totožnosti a oprávněním zastupovat účastníka). Dotčení účastníci budou vyzváni k účasti na losování nejméně 2 pracovní dny před samotným losováním.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání této kvalifikace:

- Základní způsobilosti

- Profesní způsobilosti

- Technické kvalifikace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat:

krycí list nabídky, ve kterém budou uvedeny identifikační údaje dodavatele, kontaktní osoba dodavatele včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy, nabídková cena celkem
ve členění - v Kč bez DPH, DPH v Kč, v Kč včetně DPH; dodavatel může využít krycí list, který je přílohou č. 1 výzvy; krycí list bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele,
kupní smlouva, která je přílohou č. 2 výzvy; do smlouvy dodavatel doplní jen údaje v částech označených      , ostatní úpravy nejsou povoleny; smlouva bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; předložená kupní smlouva je závazná,
doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; dodavatel může využít přílohy výzvy č. 3, 4 a 5,
prohlášení o vázanosti nabídkou po dobu 90 kalendářních dnů, kdy počátek této lhůty je konec lhůty pro podání nabídek, podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jeho jménem, dodavatel může využít přílohu výzvy č. 6,
technický list nabízeného výrobku
1x CD nebo flash disk, na kterém bude nahraná nabídka uchazeče (vyplněný návrh smlouvy bude nahrán na CD či flash disku rovněž ve formátu .doc nebo .docx).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou celkem se rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky tak, jak je vymezena touto písemnou výzvou a jejími přílohami, zejména smlouvou. Nabídková cena celkem musí obsahovat veškeré náklady dodavatele k řádnému provedení předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů, vyplývajících z podmínek výběrového řízení.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Požadavky na formu zpracování nabídky:-každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku,-nabídka bude doručena/podána písemně v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek,-nabídka bude zpracována v českém jazyce, v jednom vyhotovení – originál,-nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,-nabídka bude předložena v uzavřené, neporušené a řádně označené obálce, -zadavatel nepřipouští variantní řešení,-doklady, u kterých zadavatel vyžaduje podpis osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, budou podepsány: -osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem uchazeče přesně v souladu se způsobem jednání, zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku uchazeč zapsán, nebo-zástupcem uchazeče, který je k podepisování dokladů za uchazeče zplnomocněn osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem uchazeče, přesně v souladu se způsobem jednání, zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku uchazeč zapsán; v tomto případě musí být součástí nabídky originál plné moci nebo úředně ověřená kopie plné moci. -zadavatel doporučuje dodavatelům, aby listy nabídky byly řazeny v pořadí: -krycí list nabídky (podepsaný), -návrh kupní smlouvy (podepsaný), -doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (podepsané), -prohlášení o vázanosti nabídkou po dobu 90 kalendářních dnů (podepsané), -technický list nabízeného výrobku,-1x CD nebo flash disk,-nabídka bude zabezpečena proti manipulaci, tj. listy nabídky budou navzájem spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí z nabídky,-listy nabídky, kde je vyžadován podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, budou podepsané,obálka s nabídkou bude řádně označena textem NEOTEVÍRAT – nabídka pro veřejnou zakázku s názvem „Dodání GIS řešení pro MěÚ Rožnov pod Radhoštěm“-obálka s nabídkou bude dále označena názvem dodavatele, kontaktní adresou dodavatele a jeho identifikačním číslem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce, konkrétně v krycím listu nabídky, uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (prostřednictvím e-mailové zprávy kontaktní osobě zadavatele) vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Kontaktní osobou zadavatele pro vysvětlení zadávacích podmínek je: Ing. Luděk Šimurda, samostatný odborný referent, e-mail: ludek.simurda@roznov.cz.Pokud vysvětlení, změna nebo doplnění zadávacích podmínek vyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, zadavatel tak učiní. V případě takové změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila alespoň minimální délku pro lhůtu pro podání nabídek platnou dle pravidel operačního programu Zaměstnanost pro danou kategorii zakázek.Veškeré vysvětlení (včetně přesného anonymizovaného znění dotazů/požadavků), změny, doplnění zadávacích podmínek anebo dodatečné informace budou zveřejněny stejným způsobem jako tato výzva, tedy na portálu www.esfcr.cz a na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304271.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Podáním nabídky dává uchazeč souhlas se zveřejněním svých identifikačních údajů a nabídkové ceny pro shora uvedenou veřejnou zakázku.

Náklady, spojené s vypracováním nabídky, nese uchazeč.

Zadavatel si vyhrazuje právo vycházet při postupech v řízení z rozhodovací praxe ÚOHS[1] a příslušných soudů.

Zadavatel si může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů sám; v případě nejasností je, zejména u kvalifikace, oprávněn požadovat předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů.

Důvody pro zrušení daného výběrového řízení jsou uvedeny v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, číslo vydání 14, datum účinnosti od 1. 7. 2021, konkrétně v kapitole 20.10 Zrušení výběrového řízení.

Zadavatel neidentifikoval žádné aspekty odpovědného zadávání veřejných zakázek, jež by byly aplikovatelné ve vztahu k předmětu plnění této veřejné zakázky.

[1] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, číslo vydání 14, datum účinnosti od 1. 7. 2021 a přiměřeně Vnitřním předpisem zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 s účinností od 1. 3. 2017. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 144474.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ 47451084

    Datum podpisu smlouvy: 19. 5. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 3. 2022
 
Aktualizováno: 31. 5. 2022