Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Elektronická úřední deska

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13768

Název zakázky: Elektronická úřední deska

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 2. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Vítkov

Sídlo zadavatele: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Pavel Smolka, starosta města
  • Telefon: +420556312201
  • E-mail: starosta@vitkov.info

IČ zadavatele: 00300870

DIČ zadavatele: CZ00300870

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Michaela Kaspříková, referent regionálního rozvoje
  • Telefon: +420556312232
  • E-mail: michaela.kasprikova@vitkov.info

Lhůta pro podání nabídek: 8. 3. 2021 09:00

Místo pro podání nabídek:
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je:
- provedení připojení elektrické a datové sítě (přívod elektrické energie a datové sítě) v 1. P. P. budovy Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce č.p. 7 pro napojení elektronické úřední desky,
- Instalace a zapojení datového rozvodu LAN bude realizováno pomocí 2 kabelů FTP PP Cat5e. Jeden bude sloužit jako datový kabel pro připojení elektronické úřední desky a druhý bude sloužit jako rezerva pro případné připojení např. veřejného wifi.
- Přípojky LAN budou zapojeny do stávající datové sítě v 1.P.P. budovy. Předpokládaná délka instalace LAN činí 2 x cca 100 metrů kabelu FTP.
- dodávka elektronické úřední desky (vč. dopravy na místo plnění) a její osazení v místě plnění na veřejně přístupné ploše před budovou městského úřadu. Stavební připravenost zajistí Zadavatel na základě požadavků specifikovaných Uchazečem,
- zprovoznění elektronické úřední desky (napojení na datový zdroj a zdroj elektrické energie, oživení elektronické úřední desky a nastavení dle technické specifikace uvedené níže,
- administrátorské zaškolení a zaškolení obsluhy pro práci s jednotlivými zařízeními a softwarem v potřebném rozsahu (dále též jen ,SW“),
- poskytnutí uživatelských licencí nutných k plnohodnotnému užívání zařízení, např. ve vztahu k ovládacímu SW,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- předání veškerých dokladů nutných k převzetí a užívání díla kupujícím.
- poskytování softwarové podpory díla.
- poskytování servisu díla po dobu záruky 5 let (60 měsíců).

Podrobně viz Výzva k podání nabídky v příloze.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 530000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny:
1. Kritérium: Celková nabídková cena bez DPH - váha 100 %
Zadavatel seřadí nabídkové ceny podle jejich výše. Nejúspěšnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění všech podmínek zadavatele.
Pro případ rovnosti nabídkových cen bude rozhodující datum a čas podání nabídky a jako nevýhodnější bude hodnocena nabídka toho uchazeče, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou jako první v pořadí.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti předložením:
a) čestného prohlášení o tom, že dodavatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čestné prohlášení bude zpracováno podle vzoru, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této výzvy. Čestné prohlášení musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Uchazeč prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů,
b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. výpisu ze živnostenského rejstříku pro obory činností:
- zprostředkování obchodu a služeb nebo
- velkoobchod a maloobchod
- výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí nebo
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály nebo
- poskytování technických služeb nebo
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
Výpis z živnostenského rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:
a) profesní způsobilost v rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
b) základní způsobilost.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce. Zadavatel nesmí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů.
Uchazeč prokáže splnění technické způsobilosti předložením:
a) seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (tj. v období let 2018-2020) včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele pro 3 veřejné zakázky obdobného charakteru jako je předmět zadávacího řízení. Veřejnou zakázkou obdobného charakteru se rozumí dodávka a instalace elektronické úřední desky.
Za splněnou dobu se považuje dodávka uvedená v příslušném seznamu, která byla v průběhu této doby dokončena. Uchazeč může použít dodávky, které poskytl:
- společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
- jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.
b) popisu a fotografií zboží určeného k dodání s přesným označením typu předmětu plnění nabízeného účastníkem s technickými parametry.
Uchazeč je povinen předložit, jako součást své nabídky i technické listy včetně označení výrobce a typového označení zboží, které zařadil do své nabídky. Toto zboží pak musí beze zbytku splňovat vymezené technické parametry.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:
- Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
- Podepsaný návrh Kupní smlouvy včetně oceněného položkového rozpočtu
- Technický list nabízeného výrobku

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, DPH a s DPH za plnění celkového předmětu zakázky včetně dopravy a veškerých vedlejších nákladů v souladu s podmínkami výběrového řízení.
Nabídková cena bude uvedena v návrhu kupní smlouvy.
Nabídková cena bude zahrnovat:
- náklady na připojení elektrické a datové sítě, vč. revizí – uchazeč ocení slepý položkový rozpočet, který je přílohou této výzvy a který bude poté přílohou kupní smlouvy
- dodávku a instalaci elektronické úřední desky, včetně dopravy na místo

v členění dle přílohy Výzva k podání nabídek.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají pouze v listinné podobě. Pod pojmem nabídka se rozumí předložení údajů, dokumentů, které potřebuje zadavatel k hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky a k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání.Forma nabídky:- nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,- uchazeč musí předložit nabídku v písemné podobě, a to v jednom originále,- veškeré náklady a výdaje spojené se zpracováním a předložením nabídky nese uchazeč,- nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny,- každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.Nabídka bude podána výlučně v písemné podobě v zalepenéobálce s označením:VEŘEJNÁ ZAKÁZKA„Elektronická úřední deska“- NEOTEVÍRAT“

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení výzvy, a to písemně na adrese sídla zadavatele nebo elektronicky e-mailem na adrese: michaela.kasprikova@vitkov.infoPísemná nebo elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Na základě žádosti o vysvětlení výzvy doručené ve stanovené lhůtě zadavatel doručí uchazeči vysvětlení k výzvě, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Totovysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří sivyžádali výzvu.Zadavatel současně zveřejní vysvětlení (včetně přesného znění žádosti uchazeče) anebo dodatečnéinformace na místech, kde bude zveřejněna výzva, tj. na:- portálu www.esfcr.cz,- úřední desce zadavatele,- webových stránkách zadavatele www.vitkov.infoZadavatel má právo poskytnout uchazečům vysvětlení výzvy i bez předchozí žádosti uchazeče.Takovéto vysvětlení výzvy uveřejní zadavatel nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty propodání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
a) Obchodní podmínky
1. Zadavatel pro plnění předmětu zakázky stanovuje obchodní podmínky formou návrhu kupní smlouvy. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.
2. Uchazeč je povinen akceptovat obchodní podmínky zadavatele stanovené formou návrhu kupní smlouvy v plném rozsahu. Uchazeč není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče. Není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato výzva výslovně nepředpokládá. Uchazeč je oprávněn doplnit do vzoru Smlouvy pouze údaje, které jsou ve vzoru smlouvy označeny červeným textem jako nedoplněné [DOPLNÍ ÚCHAZEČ]. Návrh Smlouvy bude datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče.
b) Platební podmínky
1. Zadavatel neposkytuje zálohy.
2. Úhrada ceny bude provedena jednou fakturou po předání a převzetí kompletní dodávky bez vad a nedodělků zadavateli.
3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.
4. Další podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách zadavatele zpracovaných v návrhu smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na totozadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 349556.50

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): vegler s.r.o., Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČO 06264352

    Datum podpisu smlouvy: 3. 5. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 2. 2021
 
Aktualizováno: 6. 5. 2021