Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Geografický informační systém pro Městský úřad Čáslav

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13998

Název zakázky: Geografický informační systém pro Městský úřad Čáslav

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 3. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: Město Čáslav

Sídlo zadavatele: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: JUDr. Vlastislav Málek
 • Telefon: +420327300202
 • E-mail: malek@meucaslav.cz

IČ zadavatele: 00236021

DIČ zadavatele: CZ00236021

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Adéla Mocová Rybová
 • Telefon: +420720078686
 • E-mail: mocova@meucaslav.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 3. 2022 11:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky budou zasílány a otevírány elektronicky

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Součástí předmětu plnění bude:

- dodávka mapového portálu (geoportálu) vč. jeho instalace, implementace a testování

- převod existujících geodat

- poskytnutí licencí potřebných pro užívání geoportálu

- zajištění školení v místě sídla zadavatele – školení administrátorů a uživatelů geoportálu

- předání kompletní dokumentace  a video návodů k obsluze geoportálu

- měsíční aktualizace dat po dobu 48 měsíců

- poskytování maintenance SW a technické podpory po dobu 48 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a uvedení do provozu, 

    - maintenance SW se pro účely této smlouvy rozumí poskytování nových verzí geoportálu, a legislativní údržba řešení (zajištění souladu s předmětnými právními předpisy),

    - technickou podporou se pro účely této smlouvy rozumí zajištění příjmu požadavků na opravu a rozvoj prostřednictvím service desku, realizace řešení incidentů a požadavků na rozvoj.

Zajištění měsíční aktualizace dat, maintenance SW a technické podpory bude řešeno samostatnou smlouvou.

Podrobněji je předmět zakázky specifikován v příloze zadávací dokumentace č. 05 Detailní specifikace předmětu zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění zakázky bude zahájeno nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Zakázka bude dokončena nejpozději do 120 dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo. Měsíční aktualizace dat, maintenance SW a technickou podporu bude dodavatel poskytovat nepřetržitě po dobu 48 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je sídlo zadavatele, tj. Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovuje základní hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit pouze podle nejnižší nabídkové ceny (100  %).

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění díla uvedená v krycím listě. Celková nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému provedení VZ. Nabídky budou seřazeny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě odchylky mezi cenou díla ve smlouvě o dílo, servisní smlouvě a krycím listě, má při hodnocení nabídek přednost celková nabídková cena uvedená v krycím listě.

Hodnocení nabídek provádí komise stanovená zadavatelem, která po posouzení a hodnocení nabídek sestaví o tomto zápis včetně pořadí nabídek a tento zápis včetně kompletní dokumentace zadávacího řízení předloží Radě města Čáslavi, která jako zadavatel rozhodne o výběru zhotovitele veřejné zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost

  Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dodavatele čestným prohlášením dle přílohy č. 02 zadávací dokumentace.

 • Profesní způsobilost

  Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti analogicky k § 77 odst. 1 a 2 písm. a) Zákona.

  Účastník zadávacího řízení předloží jako doklady potvrzující profesní způsobilost prosté kopie těchto dokladů:

  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (dle § 77 odst. 1 Zákona),
  - doklad o oprávnění k podnikání v oboru souvisejícím s předmětem této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oboru Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály  (dle  § 77 odst. 2 písm. a) Zákona) (dle  § 77 odst. 2 písm. a) Zákona).

 • Technická kvalifikace

  Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek technické kvalifikace analogicky k § 79 odst. 2 písm. b), c) a k) Zákona.

  Zadavatel požaduje v rámci prokázání technické kvalifikace předložení:

  - Seznamu významných zakázek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona).

  Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných zakázek byly alespoň 3 zakázky obdobného charakteru, každá z nich v minimální výši plnění 400 000,- Kč bez DPH (obdobným charakterem se rozumí dodávka a implementace mapového portálu (geoportálu), nebo jeho modernizace (upgrade).
  Dále zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných zakázek byla také 1 zakázka zaměřená na maintenance SW a technickou podporu geoportálu.   

  Výše uvedený požadavek na prokázání technické kvalifikace může být také doložen seznamem významných zakázek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, který bude obsahovat alespoň 3 zakázky, každou z nich v  minimální výši plnění 400 000,- Kč bez DPH, jejichž předmětem plnění byla dodávka a implementace mapového portálu (geoportálu), nebo jeho modernizace (upgrade), a dále také maintenance SW a technická podpora geoportálu (tj. vše bylo součástí jedné zakázky).

      Účastník zadávacího řízení prokáže doložení referenčních zakázek formou přílohy č. 03 ZD. Seznam zakázek musí obsahovat tyto informace: Název realizované        zakázky, název objednatele, doba a místo plnění zakázky, stručný popis předmětu plnění zakázky, finanční objem zakázky, vztah k zakázce, kontaktní osoba            objednatele.

     Pokud dodavatel dokládá prokázání technické kvalifikace referenční zakázkou, kterou realizoval společně s jiným dodavatelem, musí zadavatel v souladu s               rozhodovací praxí ÚOHS prověřit dodavatele, zda v rámci vykazované zakázky sám realizoval právě takovou část plnění, která odpovídá požadavkům na                   prokazovanou kvalifikaci.

     Za účelem vyloučení pochybností zadavatel požaduje, aby dodavatel při prokazování této části technické kvalifikace výslovně uvedl jeho vztah k referenční             zakázce.

    - Seznamu členů realizačního týmu, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (dle § 79 odst. 2 písm. c)                Zákona).

      Součástí seznamu členů realizačního týmu by měl být min.

      - vedoucí realizačního týmu: požadavky na kvalifikaci:

        - min. tříletá praxe v oblasti IT projektového řízení
        - zkušenosti s účastí na realizaci min. dvou projektů týkajících se dodání a implementace aplikačního programového vybavení pro mapový portál (geoportál),              a to na pozici vedoucího projektu

      - konzultant (SW analytik, 1 osoba): požadavky na kvalifikaci:

        - min. tříletá praxe v oblasti IT zpracování analýzy procesů organizace
        - zkušenost  s účastí na realizaci min. dvou projektů týkajících se analýzy a návrhu procesů pro realizaci implementace aplikačního programového vybavení                pro mapový portál (geoportál), a to na pozici byznys analytika nebo na jiné obdobné pozici

      - tester aplikačního SW (1 osoba): požadavky na kvalifikaci:

         - min. tříletá praxe v oblasti IT
         - zkušenost  s účastí na realizaci min. dvou projektů týkajících se dodávky a implementace aplikačního programového vybavení pro mapový portál                            (geoportál), a to na pozici testera aplikačního SW nebo jiné obdobné pozici

        Požadované pracovní pozice mohou být vykonávány třemi samostatnými osobami, popř. i pouze dvěma.

        Ke každému odbornému pracovníkovi uvedenému v Seznamu členů realizačního týmu bude doloženo čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat            jménem či za dodavatele, min. s těmito údaji:

         - vztah k uchazeči (zaměstnanec, poddodavatel),
         - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
         - přehled profesní praxe a její délky v relevantním oboru k předmětu této veřejné zakázky,
         - informace o požadovaných zkušenostech v rozsahu, který umožní posouzení splnění kvalifikace zadavatelem, tj. uvedení konkrétních projektů, kterých se             - tyto osoby účastnily a na jaké pozici, včetně uvedení subjektů, pro které byly služby poskytovány, přesného vymezení předmětu projektu a doby                             poskytování služby, finanční výše plnění těchto služeb, uvedení kontaktních údajů objednatele projektu.

Podrobněji jsou požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele specifikovány v přiloženém dokumentu - Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídky. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě (nikoli v listinné podobě) a to pomocí elektronického nástroje CENT a profilu zadavatele na adrese

https://caslav.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2633.html.

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Zadavatel doporučuje předložení nabídky ve formátu pdf.

Nabídky budou zpracované formou návrhu smlouvy o dílo a návrhu servisní smlouvy (závazné znění obou těchto smluv je přílohou č. 07 a 08 zadávací dokumentace). Uchazeč je oprávněn do návrhu smlouvy doplnit pouze podbarvené údaje. Pokud budou návrhy smluv účastníkem pozměněny (vyjma doplnění podbarvených údajů), bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Uchazeč je dále povinen vyplnit Seznam požadavků (funkcionalit) předmětu plnění (závazný vzor je přílohou č. 06 ZD):

- Zadavatel požaduje informaci o skutečné funkcionalitě nabízeného systému, kterou bude možné ověřit v nasazeném systému, a to již v testovacím provozu (např. v rámci školení uživatelů).

- Uchazeč  jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého z uvedených požadavků (funkcionalit), a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ v příloze č. 06 ZD.

- Uchazeč vybere jednu z nabízených možností:

       - „ANO“ - v případě že nabídka uchazeče minimální požadavek splňuje, nebo

       - „NE“ - v případě že nabídka uchazeče minimální požadavek nesplňuje

V případě, že uchazeč v příslušné položce pole neoznačí nebo v položce budou označeny obě možnosti („ANO“ i „NE“), může být zadavatelem vyzván k objasnění či doplnění nabídky.

V případě, že uchazeč v příslušné položce pole označí „NE“, bude taková položka posuzována jako nesplnění minimálních požadavků zadavatele a bude znamenat vyloučení uchazeče z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit splnění požadavků na funkcionality prvků předmětu plnění označených ve sloupci Splněno jako „ANO“ přímou demonstrací příslušného produktu uchazečem. V případě, že Dodavatel nebude schopen plnění požadavků prokázat, bude vyloučen z důvodu nesplnění zadavatelem požadovaného minimálního plnění.

Nabídka bude obsahovat tyto údaje a doklady:

Krycí list (příloha č. 01 ZD),
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 02 ZD),
Výpis z obchodního rejstříku,
Doklad o oprávnění k podnikání,
Seznam významných zakázek (příloha č. 03 ZD),
Prohlášení o poddodavatelích (příloha č. 04 ZD),
Seznam požadavků (funkcionalit) předmětu plnění (příloha č. 06 ZD),
Seznam členů realizačního týmu,
podepsaný Návrh smlouvy o dílo v závazném znění (příloha č. 07 ZD),
podepsaný Návrh servisní smlouvy v závazném znění (příloha č. 08 ZD)

Nabídka a dokumenty podávané do nabídky nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem, pokud bude osobou registrovanou v el. systému CENT statutární orgán účastníka nebo jiná osoba oprávněná na základě plné moci účastníka zastupovat. V tomto případě se připouští předložení skenu listiny podepsaného dokumentu. V opačném případě bude nutné nabídku vč.  všech příloh uznávaným elektronickým podpisem statutárního orgánu účastníka nebo jiné osoby oprávněné na základě plné moci účastníka zastupovat opatřit.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady uchazeče.

Všechny ceny budou uváděny v CZK, zaokrouhlené na celé Kč. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, může být upravena pouze při zákonné změně DPH. Nabídková cena bude uvedena ve struktuře: cena bez DPH, částka DPH a cena včetně DPH.

Údaje ve smlouvách uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeč uvede v dalších částech své nabídky, v případě odchylky mezi cenou díla ve smlouvě o dílo, servisní smlouvě a krycím listě, má při hodnocení nabídek přednost celková nabídková cena uvedená v krycím listě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě (nikoli v listinné podobě) a to pomocí elektronického nástroje CENT a profilu zadavatele na adrese https://caslav.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2633.html.Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Zadavatel doporučuje předložení nabídky ve formátu pdf. Nabídka a dokumenty podávané do nabídky nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem, pokud bude osobou registrovanou v el. systému CENT statutární orgán účastníka nebo jiná osoba oprávněná na základě plné moci účastníka zastupovat. V tomto případě se připouští předložení skenu listiny podepsaného dokumentu. V opačném případě bude nutné nabídku vč. všech příloh uznávaným elektronickým podpisem statutárního orgánu účastníka nebo jiné osoby oprávněné na základě plné moci účastníka zastupovat opatřit.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.Variantní řešení nabídky zadavatel nepřipouští.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být doručena elektronicky nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nevyřizovat. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele. Zadavatel může v souladu se Zákonem poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1734000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Název: T-MAPY spol. s r.o.; sídlo: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové; IČO: 47451084

  Datum podpisu smlouvy: 1. 8. 2022

Datum ukončení: 1. 8. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 3. 2022
 
Aktualizováno: 1. 8. 2022