Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13769

Název zakázky: Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 2. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo zadavatele: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Pavel Borek
 • Telefon: +420607832375
 • E-mail: info@zadavaciservis.cz

IČ zadavatele: 25317628

DIČ zadavatele: CZ25317628

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Monika Šplíchalová
 • Telefon: +420607832375
 • E-mail: info@zadavaciservis.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 3. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
Zadávací servis, s.r.o., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

1.1.         Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění vzdělávání pro zadavatele v rámci projektu „Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.“. Předmětem zakázky jsou konkrétně:
a)                 Kurz Work life balance
b)                 Kurz mentoringu
c)                  Koučing
d)                 KA Diagnostika osobnosti zaměstnanců

 

Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v přílohách této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1274000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Srpen 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Odbornost lektorů – praxe                    40 %

  Nabídková cena                                  40 %

  Diagnostika                                         20 % Blíže ZD

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • 1.             Základní způsobilost
   
  1.1.         Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti. Způsobilým není dodavatel, který
  a)                 byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
  b)                 má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
  c)                  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  d)                 má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  e)                 je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
   
  1.2.         Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti“.

   

  2.             Profesní způsobilost
   
  2.1.         Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti v prosté kopii. Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice splňuje dodavatel, který předloží:
  a)                 výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
  b)                 doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

   

  3.             Technická kvalifikace
   
  3.1.         Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

   

  a) seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na:

   

       i.              Lektor kurzu Work life balance 
  –      lektor kurzu Work life balance musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání v magisterském/inženýrském stupni v oboru psychologie, k prokázání tohoto požadavku dodavatel předloží kopii diplomu  nebo lektorskou praxi v délce trvání  min. 2 roky ve vedení kurzů na tématu předcházení syndromu vyhoření, work life balance, duševní hygiena, asertivita a stress managenent a případně obdobného typu, k prokázání této skutečnosti doloží dodavatel životopis podepsaný lektorem kurzu Work life balance, ze kterého bude lektorská praxe vyplývat. A dále s ohledem na to, že projekt je realizován v rámci tématiky gender, požadujeme aby lektor se spolupodílel na připravě minimalně na 2 genderových auditů a má zkušenost s koučinkem.

   

  Lektor kurzu mentoring 

  –      lektor kurzu mentoring musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání v magisterském/inženýrském stupni v oboru psychologie, k prokázání tohoto požadavku dodavatel předloží kopii diplomu  nebo lektorskou praxi v délce trvání  min. 2 roky ve vedení kurzů na tématu mentoring atd., k prokázání této skutečnosti doloží dodavatel životopis podepsaný lektorem kurzu mentoringu, ze kterého bude lektorská praxe vyplývat. A dále s ohledem na to, že projekt je realizován v rámci tématiky gender, požadujeme, aby se lektor spolupodílel na připravě minimálně 2 genderových auditů.

   

  Lektor koučinku 

  –      lektor koučinku musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání v magisterském/inženýrském stupni v oboru psychologie, sociologie nebo příbuzných oborů, k prokázání tohoto požadavku dodavatel předloží kopii diplomu. A dále požadujeme minimálně absolvování kurzu koučinku na úrovni Practitioner.

   

  Osoba lektora kurzu Work life balance, lektor mentoringu a lektor koučinku nemůže být totožná osoba.

  b)     Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici:
  I.     Diagnostika zaměstnankyň

  testování musí proběhnout s využiím standardizovaného, validního a reliabilního nástroje s českýmí normami.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1.1.         Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno: 
a)             krycí list nabídky - vyplněný formulář zadávací dokumentace. Tento dokument tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Krycí list nabídky dodavatele„
b)             doklady o kvalifikaci nebo čestné prohlášení,
c)              vyplněné a podepsané technické podmínky, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
d)             vyplněné rozklíčování nabídkové ceny, které tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
e)             vyplněný seznam předpokládaných poddodavatelů (je-li relevantní), který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
f)               Případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno v zadávacích podmínkách.

 

1.2.         Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně dodavatel – výčet dokumentů obsažený v tomto článku zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace dodavatele při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do nabídky by eventuálně vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se dodavatel zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1.1.         Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, výše sazby DPH a cenu celkem včetně DPH. Dodavatel v rámci své nabídky předloží vyplněnou přílohu č. 3 zadávací dokumentace – rozklíčování nabídkové ceny, nabídková cena bude rozklíčována  na cenu celého kurzu pro 1 osobu v Kč bez DPH a celkovou cenu za kurz v Kč bez DPH, v případě, že dodavatel tuto přílohu nepředloží nebo nebude plně vyplněna, může být z výběrového řízení vyloučen.
 
1.2.         Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za předmět plnění bez DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení služby dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.
 
1.3.         Překročení nabídkové ceny je možné jen za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. Změna ceny bude nejvýše o zvýšení daně z přidané hodnoty.
 
1.4.         Platební podmínky jsou obsaženy v obchodních podmínkách zadavatele, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Blíže ZD

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
24.1.Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemnou žádost může dodavatel doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zástupce zadavatele info@zadavaciservis.cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu zástupce zadavatele. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a identifikační údaje dodavatele. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.24.2.Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.24.3.Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem zájemcům, které vyzval k podání nabídky, případně i jiným zájemcům, kteří jsou mu známi (např. požádali o zadávací podmínky) a zároveň uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci.24.4.Provede-li zadavatel (prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace) úpravy zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Blíže ZD

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 2. 2021
 
Aktualizováno: 2. 3. 2021