Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci interních agend KÚ

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13983

Název zakázky: Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci interních agend KÚ

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 2. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Středočeský kraj

Sídlo zadavatele: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Bc. Jiří Snížek
  • Telefon: +420257280606
  • E-mail: snizek@kr-s.cz

IČ zadavatele: 70891095

DIČ zadavatele: CZ70891095

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Michala Mácová
  • Telefon: +420257280614
  • E-mail: macova@kr-s.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 2. 2022 10:31

Místo pro podání nabídek:
zakazky.kr-stredocesky.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je analýza interních procesů organizace, návrh efektivního způsobu optimalizace těchto procesů včetně integrace se stávajícími systémy či moduly informačních systémů a vytvoření či dodání softwarových nástrojů pro podporu automatizace procesů včetně zajištění plně elektronického oběhu dokumentů. 

Podrobné požadavky na zpracování analýzy a softwarového řešení je uvedeno v příloze č. 6 této zadávací dokumentace a v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. 

Předmětem plnění není podpora vytvořeného systému, ta bude řešena po ukončení díla servisní smlouvou s přesně definovanými SLA parametry.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1870500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
T+12

Místo dodání / převzetí plnění:
Středočeský kraj, zborovská 11, 150 21

Pravidla pro hodnocení nabídek:

V rámci posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení bude zadavatelem posouzeno, zda nabídka účastníka splňuje všechny podmínky účasti v poptávkovém řízení stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci. 

Zadavatel je oprávněn nejprve provést hodnocení nabídek a následně posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení u účastníka, jehož nabídka byla hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Pokud v takovém případě vybraný účastník podmínky účasti v poptávkovém řízení nesplní, provede Zadavatel posouzení splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení u účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá v pořadí atd. 

V případě pochybností je zadavatel oprávněn požadovat po účastnících doplnění nebo vysvětlení nabídky.

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v elektronické podobě na portálu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele. 

Otevírání nabídek je neveřejné. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel vyrozumí dodavatele, kterého vyloučil, o tomto kroku do 5 pracovních dnů od této skutečnosti.

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení – nejnižší nabídkové ceny s váhou 100 % (pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně DPH, u neplátců DPH pak celková cena). 

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkům uvedeným v § 73 zákona. 

Kvalifikovaným účastníkem pro splnění Veřejné zakázky je účastník, který: 

a) splní základní způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 3.2 této zadávací dokumentace; 

b) splní profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona, v rozsahu dle odst. 3.3 této zadávací dokumentace; 

c) splní technické kvalifikační předpoklady ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b), v rozsahu dle odst. 3.4 této zadávací dokumentace. 

Účastník je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu dle písm. a) až e) ustanovení § 74 odst. 1 zákona. Ustanovení § 74 odst. 2 a 3 zákona se aplikují obdobně. 

Účastník prokáže základní způsobilost následujícími způsoby: 

(i) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříků trestů, 

(ii) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona předložením potvrzení příslušného finančního úřadu, 

(iii) splnění základní způsobilosti ve vztahu ke spotřební dani podle § 74 odst. 1 písm. b) předložením písemného čestného prohlášení, 

(iv) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. c) předložením čestného prohlášení, 

(v) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. d) předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, 

(vi) splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. e) předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán. 

Účastník může základní způsobilost prokázat předložením písemného čestného prohlášení, za tímto účelem lze využít vzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Základní způsobilost může účastník doložit i výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm zapsán.

Účastník je povinen prokázat profesní způsobilost předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci k předmětu (oprávnění k podnikání musí pokrývat celý rozsah Veřejné zakázky). 

Účastník může profesní způsobilost prokázat předložením písemného čestného prohlášení, za tímto účelem lze využít vzoru uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. 

Profesní způsobilost může dodavatel doložit i výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm zapsán.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře: 

a) Krycí list nabídky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace 

b) Obsah nabídky 

c) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 3 této zadávací dokumentace (příloha č. 2 zadávací dokumentace) 

d) Seznam poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace 

e) Seznam realizovaných veřejných zakázek k prokázání technické specifikace dle bodu 3.4. (např. formou čestného prohlášení, které je přílohou č. 4 této dokumentace) 

f) Podepsaný závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace 

g) Další dokumenty požadované zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka 

h) Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle vzoru, který tvoří přílohu č. 8 této zadávací dokumentace 

 

Požadavky na členění nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.

Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu Veřejné zakázky, na jejíž plnění podává nabídku. 

Nabídková cena bude zpracována podle požadavků této Výzvy a jejích příloh a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky (předmětu plnění). 

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) v následujícím členění: 

 Cena v Kč bez DPH 

 Sazba DPH v % 

 Cena v Kč včetně DPH 

Nabídková cena účastníka bude dále uvedena v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 5 této zadávací dokumentace) ve struktuře požadované tímto návrhem smlouvy. 

Účastník odpovídá za to, že jeho nabídka zahrnuje všechny práce, činnosti, služby a dodávky vymezené v zadávací dokumentaci a že v uvedené nabídkové ceně jsou obsaženy veškeré náklady spojené s realizací zakázky (předmětu plnění).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu Veřejné zakázky, na jejíž plnění podává nabídku. 

Nabídková cena bude zpracována podle požadavků této Výzvy a jejích příloh a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky (předmětu plnění). 

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) v následujícím členění: 

 Cena v Kč bez DPH 

 Sazba DPH v % 

 Cena v Kč včetně DPH 

Nabídková cena účastníka bude dále uvedena v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 5 této zadávací dokumentace) ve struktuře požadované tímto návrhem smlouvy. 

Účastník odpovídá za to, že jeho nabídka zahrnuje všechny práce, činnosti, služby a dodávky vymezené v zadávací dokumentaci a že v uvedené nabídkové ceně jsou obsaženy veškeré náklady spojené s realizací zakázky (předmětu plnění).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nab dky na Veřejnou zak zku se pod vaj  v elektronick  podobě, a to pomoc  elektronick ho n stroje E-ZAK dostupn ho na zakazky.kr-stredocesky.cz . Zadavatel doporučuje podat nab dku jako soubor dokumentů v komprimovan  (zabalen ) složce (metoda ZIP). Zadavatel upozorňuje, že v př padě, že chce  častn k předložit elektronický origin l dokumentu, nesm  být s t mto dokumentem nijak manipulov no (dokument nesm  být upraven, spojen s jiným PDF dokumentem apod.). Nab dka nemus  být podeps na uzn vaným elektronickým podpisem, Nab dka nemus  obsahovat elektronick  origin ly dokumentů, u vybran ho dodavatele si zadavatel může vyž dat předložen  origin lů o kvalifikaci, pokud již tyto nebyly v zad vac m ř zen  předloženy. V nab dce na kryc m listě dle vzoru, který tvoř  př lohu č. 1 zad vac  dokumentace, mus  být uvedeny identifikačn   daje  častn ka v rozsahu analogicky dle   28 ods. 1 p sm. g) z kona. Nab dka nebude obsahovat opravy a přepisy a jin  nesrovnalosti, kter  by Zadavatele mohly uv st v omyl.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1822890.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): NESS Czech s.r.o.(se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00) IČ:45786259

    Datum podpisu smlouvy: 7. 3. 2022

Datum ukončení: 11. 4. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 2. 2022
 
Aktualizováno: 1. 6. 2022