Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm - část II. - Komunikace s veřejností

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13442

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm - část II. - Komunikace s veřejností

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 5. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Radim Holiš
  • Telefon: +420571661178
  • E-mail: holis@roznov.cz

IČ zadavatele: 00304271

DIČ zadavatele: CZ00304271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Petra Parmová
  • Telefon: +420731131829
  • E-mail: petra.parmova@roznov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 6. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304271 (dále jen „elektronický nástroj“). Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Manuál pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji je uveden v uživatelské příručce s názvem Uživatelská příručka dodavatele dostupné na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy. Pod uvedenou adresou jsou dostupné rovněž instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje, jsou zde uvedeny rovněž kontaktní údaje uživatelské podpory (tel. +420 538 702 705, e-mail podpora@qcm.cz).

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – odborného školení pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v tabulce č. 1 níže (pozn. názvy kurzů se mohou lišit, minimální požadavky na obsahovouo náplň nikoliv). Kurzy jsou blíže specifikovné v příloze smlouvy č.1.

Odborné školení je součástí projektu s názvem „Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm“ a registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010020, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem školení je profesionalizace zaměstnanců Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm k odsažení efektivnější komunikace s veřejností prostřednictvním rozvoje znalostí jednotlivých pracovníků.

V rámci odborného školení účastníci získají znalosti z oblasti marketingu, komunikační strategie, PR a krizové komunikace, grafiky a stylu prezentace, sociálních sítí, tvorbě a plnění moderního webu, kampaně a tvorbě značky.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 115700,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Limitní doba pro ukončení kurzu je do 20. 2. 2021.

Místo dodání / převzetí plnění:
Dodavatel místa plnění kurzů „E/I“, uvede v příslušném sloupci přílohy smlouvy č. 1. Označení „E/I“ znamená, že kurzy s místem konání, označeným jako „E“, budou uskutečněny v jiných prostorách (externě), a to do vzdálenosti 360 km od sídla zadavatele. Kurzy s místem konání, označeným jako „I“, budou uskutečněny ve vlastních prostorách zadavatele (interně). V rámci kurzu uskutečněném externě (E), mohou být účastníci zadavatele přiřazeni do kurzu i k jiným účastníkům, které si může zajistit vybraný dodavatel sám, přičemž náplň kurzu bude odpovídat požadavkům zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 114 zákona, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost podle nejnižší nabídkové ceny dle § 114 odst. 2 zákona. Zadavatel stanovuje váhu hodnoticího kritéria dle § 115 odst. 1 zákona 100 %. Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH, uvedená ve smlouvě, v souladu s § 115 odst. 3 písm. a) zákona.

Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle výše nabídkových cen v Kč, přičemž nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč s tím, že nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V rámci právní opatrnosti upravuje zadavatel způsob výběru nejvhodnější nabídky v případě, kdy bude mít nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH více dodavatelů: v případě, že bude mít nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH více účastníků zadávacího řízení, výběr nejvhodnější nabídky bude z takových nabídek proveden losem, a to za účasti dotčených zástupců dodavatelů, zástupce zadavatele a notáře, který úrůběh takového losování osvědčí notářským zápisem, který bude tvořit nedílnou součást Zprávy o hodnocení nabídek. Na případné losování budou dotčení dodavatelé pozvání nejpozději 3 pracovní dny přede dnem losování.

Způsob losování v případě více shodných (nejbližších) nabídkových cen v Kč bez DPH: před zahájením losování o výběru nejvhodnější nabídky budou za účasti dotčených dodavatelů vloženy do neprůhledných obálek bíle papíry ve formátu A4. Počet bílých papírů, vkládáných do neprůhledných obálek, bude odvislý od počtu shodných nabídkových cen v Kč bez DPH jednotlivých dodavatelů. Na každém bílém papíře budou vytištěna čísla postupně od 1,2,..., a to podle počtu shodných nabídkových cen takových dodavatelů. Všechny obálky budou vloženy do neprůhledné krabice. Každý zástupce dodavatele si poté vybere z uvedené krabice jednu obálku. Pořadí nabídek bude stanoveno podle čísel, která si každý zástupce dodavatele vylosuje. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, jehož obálka bude obsahovat číslo 1.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní údaje a informace ke kvalifikaci

Splněním kvalifikace se rozumí:

splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona,
splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona a dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona,
splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a d) zákona.

Doklady prokazující základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona a doklady prokazující profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky dle § 53 odst. 4 zákona.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady
o kvalifikaci v kopiích, které však mohou nahradit čestným prohlášením (účastníci v tomto případě mohou použít formulář Čestné prohlášení účastníka o kvalifikaci, jež je součástí přílohy č. 2 ZD) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci dle § 53 odst. 4 zákona. Nedoložení dokladů ve stanovené lhůtě nebo doložení dokladů neodpovídající skutečnosti, přičemž tyto měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení, může vést k vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 zákona nebo vybraného dodavatele dle § 48 odst. 8 zákona.

 

Další požadavky jsou uvedeny ve Výzvě, viz příloha.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, uvedeného v čl. 2 odst. 2.3 zadávací dokumentace. Jiná forma podání nabídek je nepřípustná.  

Dodavatelé mohou podat v předmětném zadávacím řízení jen jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pokud nevloží do elektronického nástroje svou nabídku tak, aby byla zabezpečena proti přečtení jejího obsahu do konce lhůty pro podání nabídek například tím, že ji vloží do jiné nezabezpečené sekce, jde takové pochybení dodavatele k jeho tíži a zadavatel na takovou skutečnost nebude brát zřetel. Je proto v oprávněném zájmu dodavatele, aby svou nabídku doručil tak, aby byla zachována důvěrnost jejího obsahu, a to až do konce lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.       

Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci dle § 107 odst. 5 zákona.

Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel.

 Nabídka dodavatele bude obsahovat následující dokumenty:

Krycí list nabídky
Doklady k prokázání splnění kvalifikace
Čestné prohlášení účastníka dle § 4b ZoSZ
Návrh smlouvy
Případné další dokumenty

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu absolutní částkou v členění v Kč bez DPH, DPH v Kč samostatně a v Kč včetně DPH. Režim DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nabídková cena bude vyplněna ve smlouvě a v krycím listu nabídky účastníka (účastníci použijí formulář krycího listu, jež  je součástí přílohy č. 2 ZD). Pokud účastník není plátcem DPH, bude jeho nabídková cena s daní z přidané hodnoty.

Za správnost určení nabídkové ceny odpovídá účastník.  

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému provedení zakázky včetně všech nákladů, vyplývajících ze zadávacích podmínek, a nákladů, které nejsou v zadávacích podmínkách výslovně uvedeny, ale o kterých dodavatel vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl, a to včetně všech nákladů souvisejících.

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny v případě, kdy v průběhu plnění dojde ke změnám daňových předpisů, týkajících se sazeb DPH. V takovém případě bude k ceně v Kč bez DPH účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, uvedeného v čl. 2 odst. 2.3 zadávací dokumentace. Jiná forma podání nabídek je nepřípustná.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatelé mohou podat v předmětném zadávacím řízení jen jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona. Žádost dodavatele musí být zadavateli doručena nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, případně související dokumenty do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel v této souvislosti doporučuje dodavatelům, aby pravidelně sledovali profil zadavatele.S ohledem na skutečnost, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je právním úkonem dodavatele, požaduje zadavatel, aby pro podání žádosti o vysvětlení byla využívána výhradně výše uvedená písemná forma. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky či jinak. Na žádosti podané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na žádosti dodavatelů o vysvětlení ve smyslu § 98 zákona a nebude se těmito dále jakkoliv zabývat. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez předchozí žádosti dodavatele o vysvětlení. Zadavatel v této souvislosti doporučuje dodavatelům, aby pravidelně sledovali profil zadavatele.Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi, vztahujícími se k předmětnému zadávacímu řízení, které zadavatel zveřejní prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů, uvedených u dodavatele, odpovídá vždy dodavatel.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky jsou uvedeny ve Výzvě, viz příloha.

Zadávací řízení se řídí:
Na toto zadávací řízení se aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel ruší zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) – tj. po vyloučení uvedeného účastníka je vzadávacím řízení jediný účastník.

Datum ukončení: 25. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 5. 2020
 
Aktualizováno: 2. 7. 2020