Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zavádění inovací pro strategické řízení a plánování v praxi formou modelů/pilotů a vzdělávacího modulu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13938

Název zakázky: Zavádění inovací pro strategické řízení a plánování v praxi formou modelů/pilotů a vzdělávacího modulu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 12. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj

Sídlo zadavatele: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jiří Čížek, v z. ředitele odboru projektového řízení
  • Telefon: +420224861175
  • E-mail: jiri.cizek@mmr.cz

IČ zadavatele: 66002222

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Aneta Šťastná
  • Telefon: +420224861827
  • E-mail: aneta.stastna@mmr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 1. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
NEN

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky jsou:

a) Piloty nástrojů - pilotně odzkoušené specifikované nástroje strategického řízení a plánování v pěti městech.

b) Metodické doporučení - zpracované Metodické doporučení pro uplatnění těchto specifikovaných nástrojů strategického řízení a plánování.

c) Vytvořený vzdělávací modul - vytvořený vzdělávací modul Využití inovativních nástrojů pro strategické řízení a plánování.

d) Vzdělávací modulu připravený na zavedení do kurzu STRATeduka a pilotní školení v rámci kurzu - v bodě c) uvedený vzdělávací modul připravený na zavedení do kurzu STRATeduka a pilotně
v něm proškolených alespoň 30 osob.

Prodrobněji v ZD. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3552497,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.5.2023

Místo dodání / převzetí plnění:
ČR

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz ZD v příloze

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • viz ZD v příloze

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona. 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla strukturována následujícím způsobem:
a) Krycí list nabídky
b) Obsah nabídky
c) Doklady k prokázání splnění kvalifikace
d) Vyplněný závazný návrh smlouvy včetně stanovených příloh
e) Popisy použití nástrojů, které jsou předmětem hodnocení
f) Doložení zájmu měst uvedených v tabulce v části 10.2. zadávací dokumentace realizovat vybrané nástroje, a to formou příslibu či projeveného zájmu ze strany vedoucího pracovníka příslušného strategického útvaru města (např. formou vyjádření v emailu, dopisu či obdobně)
g) Případné další dokumenty výše neuvedené a zadavatelem požadované

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz ZD v příloze

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje NEN dostupného na https://nen.nipez.cz/profil/MMR, který je zároveň profilem zadavatele. Nabídka dodavatele může být podána pouze písemně v elektronické podobě v rámci tohoto elektronického nástroje. Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky, a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje NEN.Za okamžik doručení se v případě elektronického doručování považuje doručení elektronické zprávy do sféry dispozice adresáta.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz ZD v příloze

Požadavek na jednu nabídku:
viz ZD v příloze

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz ZD v příloze

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD v příloze

Zadávací řízení se řídí:
Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).Dále ses ZD řídí obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 2304000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Moore Advisory CZ s.r.oIČO: 09692142Adresa:Karolinská 661/4, Praha 8, Karlín, 186 00 Praha 86, Hlavní město Praha,

    Datum podpisu smlouvy: 31. 3. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 12. 2021
 
Aktualizováno: 1. 4. 2022