Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zvýšení kvality komunikace obci Střelice u Brna

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13944

Název zakázky: Zvýšení kvality komunikace obci Střelice u Brna

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 12. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Obec Střelice u Brna

Sídlo zadavatele: nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PaedDr. Zdeněk Ondrášek, starosta
 • Telefon: +420547427413
 • E-mail: zondrasek@streliceubrna.cz

IČ zadavatele: 00282618

DIČ zadavatele: CZ00282618

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Radomír Salvet
 • Telefon: +420604479431
 • E-mail: salvet@envipartner.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 1. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, Brno 639 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části, přičemž každý účastník se může přihlásit do jedné nebo obou částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v této Zadávací dokumentaci.  

Část 1. Veřejné zakázky:

Předmětem první části veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové elektronické úřední desky včetně montáže, instalace a předání kompletní dokumentace pro obec Střelice u Brna.  

 

Část 2. Veřejné zakázky:

Předmětem druhé části veřejné zakázky je dodávka portálu GIS pro obec Střelice u Brna.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 664500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
dle zadávací dokumenatce

Místo dodání / převzetí plnění:
Obec Střelice u Brna

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Další požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.   

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený účastníkem, včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Účastník předloží podepsaný návrh smlouvy. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Nabídka účastníka může být podána buď v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa účastníka. Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení a na CD nebo jiném nosiči.   

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v české měně (Kč).

Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídková cena musí být zpracována jako cena maximální, platná po celou dobu dodávky až do úplného zaplacení. Nabídková cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění při transportu, zaškolení apod. 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá položkový rozpočet. Nabídková cena bude zpracována v souladu s tímto rozpočtem podle soupisu dodávek a služeb. Oceněný položkový rozpočet bude součástí nabídky a bude ve shodné podobě a struktuře údajů jakou poskytl zadavatel.  

Nabídková cena bude uvedena v členění:

Celková cena bez DPH
DPH
Celková cena s DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé části.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 213200.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DigiDay Czech s.r.o., 1. máje 481/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 06078362

  Datum podpisu smlouvy: 26. 4. 2022

Zrušené části zakázky: 2

Datum ukončení: 26. 4. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 12. 2021
 
Aktualizováno: 28. 4. 2022