Zpět

Informace pro Místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byly uveřejněny informace řídicího orgánu OPZ pro Místní akční skupiny týkající se investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Veškeré informace řídicího orgánu OPZ budou zveřejňovány na stránce Informace pro Místní akční skupiny.

 

Dále upozorňujeme, že Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dne 1. 8. 2015 výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Místní akční skupiny (MAS) jsou partnerství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy spolupracující na rozvoji svého území. 

Místní akční skupiny v ní mohou předkládat své strategie, prostřednictvím kterých získají příslib prostředků na jejich realizaci. Schválené finanční prostředky pak budou MAS přerozdělovat koncovým uživatelům.

 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je v programovém období 2014-2020 podporován ze čtyř operačních programů:

Aktivity podporované z OPZ přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti, zlepšení dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.


 
Uveřejněno: 6. 8. 2015
 
Aktualizováno: 6. 8. 2015