OP Zaměstnanost 2014 - 2020

Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004 - 2006 a 2007 - 2013 byla i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich byl OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Příprava OP Zaměstnanost

Obecné informace k programovému období 2014 - 2020

OP Zaměstnanost pokrývalo oblasti:

  • podpory zaměstnanosti,
  • rovných příležitostí žen a mužů,
  • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • dalšího vzdělávání,
  • sociálního začleňování a boje s chudobou,
  • modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
  • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

 

Další operační programy ESF v programovém období 2014 - 2020:

  • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci MŠMT
  • OP Praha - pól růstu ČR v gesci MHMP