Příprava OP Zaměstnanost

28. listopadu 2012 bylo usnesením vlády ČR č. 867 schváleno vymezení operačních programů Evropského sociálního fondu:

  • OP Zaměstnanost v gesci MPSV,
  • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci MŠMT,
  • OP Praha Pól růstu v gesci MHMP.

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006.

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.

Návrh OPZ byl vypracován ve vazbě na požadavky relevantní legislativy EU, konkrétně obecného nařízení k Evropským strukturálním a investičním fondům[1] a nařízení o Evropském sociálním fondu[2]. Struktura, názvy kapitol programu a rozsah uváděných informací jsou dány Vzorem a pokyny Evropské komise (EK) pro obsah operačního programu.

OP Zaměstnanost je připravován v rámci Pracovní skupiny pro programování na období 2014 - 2020 (PS pro programování), kterou tvoří zástupci jednotlivých resortů, regionů, měst a obcí, nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů. Za účelem zapojení co nejširšího spektra partnerů do přípravy OP Zaměstnanost a pro umožnění podrobného projednávání věcného zaměření jednotlivých prioritních os a investičních priorit bylo v rámci této pracovní skupiny dále ustaveno 5 pracovních podskupin. Popis přípravy OP Zaměstnanost je uveden v kapitole 7.2 programu a seznam partnerů zapojených do přípravy je uveden v příloze OP Zaměstnanost.

Celková alokace OP Zaměstnanost je cca 70 mld. Kč (konečná částka se ještě může měnit v závislosti na jednáních mezi zástupci MPSV a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a Evropské komise). Více než polovina této alokace bude věnována na podporu zaměstnanosti a téměř 1/3 celkové alokace bude věnována na aktivity věnované sociálnímu začleňování a financování sociálních služeb. 

Návrh OP Zaměstnanost byl ze strany řídicího orgánu dokončen v prvním týdnu dubna 2014, poté proběhlo připomínkování v PS pro programování a vnitřní připomínkové řízení na MPSV. Do poloviny května 2014 se uskutečnilo meziresortní připomínkové řízení. Připomínky z meziresortního připomínkového řízení byly vypořádány a akceptované připomínky byly spolu s obdrženými doporučeními ex-ante hodnotitele zapracovány do verze červen 2014, která byla předložena vládě ČR ke schválení před oficiálním předložením OP Zaměstnanost Evropské komisi. Vláda ČR návrh OP Zaměstnanost projednala a schválila na svém zasedání dne 9. července 2014 usnesením č. 533. 

Následně byl OP Zaměstnanost oficiálně předložen Evropské komisi dne 15. července 2014 a bylo zahájeno formální vyjednávání operačního programu. Návrh reakce na připomínky Evropské komise, obdržené dne 16. října 2014, byl připraven ve spolupráci s věcnými gestory a projednán na PS pro programování. Projednávání připomínek a souvisejících úprav OP Zaměstnanost s Evropskou komisí probíhalo od listopadu 2014 do začátku února 2015. 

Shrnutí připomínek EK a úprav OPZ

Srovnání OPZ a OP LZZ

OP Zaměstnanost byl po zapracování připomínek Evropské komise znovu předložen EK dne 20. února 2015. Evropská komise OP Zaměstnanost schválila dne 6. května 2015.