Zpět

Upřesňující informace k výzvám č. 141 a 142 OPZ

Dovolujeme si upozornit žadatele ve výzvách č. 141 a 142, že v kap. 7.1 textů výzev došlo administrativním nedopatřením k uvedení nadbytečné informace ohledně předkládání čestného prohlášení k identifikaci skutečných majitelů. Čestné prohlášení k identifikaci skutečných majitelů se již na základě změny zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech nedokládá.

Žadatelé nově předkládají údaje o svém skutečném majiteli, a to ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji. Tento výpis nesmí být starší než 3 měsíce před datem předložení žádosti o podporu.   
V případě, že je žadatel zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Tento úplný výpis nepředkládají pouze subjekty bez skutečného majitele. Dle § 7 zákona 
č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů nemají skutečného majitele tyto subjekty:

a) stát a územní samosprávný celek,

b) dobrovolný svazek obcí,

c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,

d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,

e) veřejná výzkumná instituce,

f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,

g) státní podnik a národní podnik,

h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,

i) evropské seskupení pro územní spolupráci,

j) politická strana a politické hnutí,

k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,

l) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,

m) honební společenstvo,

n) společenství vlastníků jednotek,

o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a

p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

Žadatelé, kteří již předložili čestné prohlášení a nepředložili výpis z evidence skutečných majitelů 

(a tato povinnost se jich týká), budou k doložení výpisu vyzváni v rámci hodnocení přijatelnosti 
a formálních náležitostí, případně v rámci podmínek před vydáním právního aktu.

 

 


 
Uveřejněno: 13. 5. 2022
 
Aktualizováno: 19. 5. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel