Investiční podpora stávajících zařízení

 

Propagační foto

Dne 25. 10. 2023, byla v investici 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti Národního plánu obnovy vyhlášena Výzva č. 31_22_004 s názvem Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj. Předkládaná výzva zajistí finanční podporu poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině především v oblasti takových požadavků novelizované Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhlášky č. 232/2023, vydané dne 28. 7. 2023, (dále jako „novelizovaná Vyhláška č. 23/2008 Sb.“), u nichž lze předpokládat, že bude jejich naplnění spojeno s významnými finančními náklady. Výzva podpoří zejména stavební úpravy vedoucí k zajištění samostatného požárního úseku dle odst. 3 §23a novelizované Vyhlášky a/nebo k vybudování druhé únikové cesty. 

Dále výzva umožní provozovatelům navyšovat stávající kapacity dětských skupin (vč. pořízení interiérového i exteriérového vybavení, úprav venkovního prostranství apod.), což následně umožní lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Veškeré podrobnosti a podmínky naleznete jednak v samotné textaci Výzvy a dále v jejích Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Pro případné dotazy k této výzvě můžete využít e-mailovou adresu: npo.adaptaceDS@mpsv.cz