Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Jak získat podporu z Evropského sociálního fondu?

Kdo může žádat o finanční podporu z ESF

  • Všechny organizace zřízené v souladu s právním řádem ČR a fyzické osoby, které budou schopny předložit kvalitní projekty.
  • Přesné vymezení žadatele vždy uvádí konkrétní výzva k předkládání projektů, která rovněž specifikuje podporované aktivity, cílové skupiny apod. 

Kdy a jak žádat

  • Finance z ESF se čerpají prostřednictvím operačních programů - informace k nim naleznete pod odkazy níže
  • Po vyhlášení výzvy k předkládání projektů (na webech operačních programů) lze předkládat žádosti o podporu v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Benefit 7 (2007 - 2013) a IS KP14+ (2014 - 2020).

Výběr projektů

  • Hlavními kritérii při posuzování projektů vypracovaných žadateli bude jejich soulad s výzvou a operačním programem.

Kde získat více informací