Poučení pro registrované uživatele portálu OPZ+

Správcem shromažďovaných osobních údajů osob, které se registrovaly jako uživatelé portálu OPZ+, je Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, datová schránka: sc9aavg. Údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici adrese www.mpsv.cz, další informace jsou na portálu OPZ+ v sekci Ochrana osobních údajů v OPZ+.

Osobní údaje se zpracovávají v souvislosti s procesem poskytování podpory z Evropského sociálního fondu plus. Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto Řídicí orgán OPZ+ má na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2021 ze dne 24. 6. 2021,
o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský
a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, zejména na základě čl. 72, povinnost elektronicky zaznamenávat a uchovávat o každém projektu podpořeném z OPZ+ údaje nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, kontrolu
a audity a zajišťovat bezpečnost, celistvost a důvěrnost údajů a ověřování uživatelů, a na základě čl. 69 pak povinnost zajistit auditní stopu o provádění OPZ+.

Jistá část provádění OPZ+ je zajišťována prostřednictvím portálu OPZ+ (www.esfcr.cz). Vymezené úkony prováděné na tomto portálu (přihlášení účastníků na akce pořádané Řídicím orgánem OPZ+, editace údajů týkajících se akcí projektu podpořeného z OPZ+, vkládání výběrových řízení na vymezené zakázky apod.) jsou vyhrazeny pouze registrovaným uživatelům tohoto portálu. Dále je Řídicí orgán OPZ+ povinen uchovávat záznamy o účastnících akcí, které byly v rámci provádění OPZ+ realizovány z jeho úrovně (např. semináře či konference).

Osobní údaje mohou být předávány či zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z právních předpisů či veřejného zájmu. Orgány, které jsou oprávněny ke kontrole či auditu OPZ+, jsou zejména orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii, ani mezinárodním organizacím.

Subjekty osobních údajů mají právo:  

  1. požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,
  2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domnívají, že jejich osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
  3. požadovat omezení jejich zpracování.

Pozn.: S ohledem na to, že Řídicí orgán OPZ+ nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu osobních údajů (tj. ke zpracování vždy existuje jiný právní titul), není v případě OPZ+ relevantní právo dané osoby odvolat souhlas se zpracováním. Obdobně není relevantní právo na přenositelnost údajů. Právo na výmaz a právo být zapomenut budou relevantní až po uplynutí doby, po kterou je Řídicí orgán OPZ+ povinen předmětné osobní údaje uchovávat.