Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Prioritní osa 5 - Technická pomoc

Tato priorita poskytne technickou pomoc Řídícímu orgánu a implementačním orgánům pro řádné řízení a administraci programu zahrnující aktivity spojené s procesem výběru a hodnocení ů, poradenství pro e, monitorování postupu realizace a podporu koordinace při implementaci programu. V rámci priority budou také realizována opatření Komunikačního akčního plánu pro . Priorita bude podporovat i aktivity zaměřené na hodnocení výsledků a dopadů programu. Podporován bude také provoz a další rozvoj monitorovacího a informačního systému.

V rámci této priority budou realizována dvě opatření:

  • Opatření 5.1 Podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací
  • Opatření 5.2 Technické zabezpečení programu