Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Jaroslav Mašlaň s.r.o. za účelem zvýšení odborných dovedností a kompetencí zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012861

Projekt řeší prohloubení odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců ve společnosti Jaroslav Mašlaň s. r. o. Společnost se zabývá hostinskou činností. Zaměstnavatel usiluje o rozvoj zaměstnanců pracujících především v oboru gastronomie, aby se zvýšila jejich hodnota a konkurenceschopnost na trhu, která povede k celkovému rozvoji. Zaměstnavatel i zaměstnanci pociťují nedostatečné kompetence hlavně v oblasti technického/odborného vzdělání, měkkých dovedností, a obecného IT.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj; Olomoucký kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj; Olomoucký kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • JAROSLAV MAŠLAŇ s.r.o.
 • IČ: 25827332
 • Sídlo:
  • Ulice: Dlouhá třída
  • Číslo popisné: 471/19
  • Městská část: Havířov-město
  • Město: Havířov
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73601

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 934 054,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
27. 11. 2019