Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Číslo: 097

Platnost od: 15. 3. 2019 06:00

Platnost do: 15. 5. 2019 17:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 3. 2019 08:00

Alokace v Kč: 2 250 000 000

Poslední aktualizace dat: 23. 11. 2020 10:10:50

Specifický cíl:
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost a adaptabilita

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Upozornění: Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 700 000 000 Kč na 2 250 000 000 Kč. Bodová hranice posledního podpořeného projektu je po navýšení alokace výzvy (s přihlédnutím k již odstoupeným projektům) 69,2 bodu. Upozorňujeme, že tato hranice se může vlivem odstoupení dalších projektů ještě změnit. Seznam podpořených projektů bude aktualizován po ukončení procesu vydávání právních aktů.

Soubory ke stažení:

Soubory ke stažení pro příjemce:

Semináře pro příjemce - Informace k ZoR a ŽoP:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 15. 3. 2019
 
Aktualizováno: 3. 11. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel