Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Podnikové vzdělávání společnosti P-PLAST Lom s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013046

Projekt zajistí podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti P - Plast Lom s.r.o.. Cílem projektu je na základě identifikovaných potřeb zaměstnavatele zvýšit, rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti zaměstnanců. Vzdělávacích aktivit se budou účastnit zaměstnanci ze všech profesních úrovní společnosti sahajících od vedoucích až po technické profese. Realizace projektu povede ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované pracovní síle.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2019 - 29. 9. 2021
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • P-PLAST Lom s.r.o.
 • IČ: 01600397
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 61
  • Město: Lom
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39002

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 830 728,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
26. 11. 2019