Využití IT nástroje ARACHNE v OPZ+

Údaje o žadatelích a příjemcích v rámci OPZ+, včetně údajů o jejich partnerech a dodavatelích plnění pro projekty, které jsou oficiálně k dispozici ve veřejných databázích, mohou být využívány za účelem detekce ukazatelů rizik týkajících se projektu.

V rámci několika procesů administrace projektů, které zajišťuje ŘO, je využíván nástroj Arachne.

Arachne je IT nástroj, který vytvořila a provozuje Evropská komise. Cílem vytvoření nástroje bylo posílit kvalitu řízení a kontroly v oblasti fondů EU.

Do Arachne jsou za OPZ+ předávány údaje o projektech, včetně identifikace žadatele/příjemce, partnerů a dodavatelů. Arachne tyto údaje obohacuje o oficiálně zveřejňované a veřejně dostupné údaje o společnostech a souvisejících osobách s cílem určit na základě souboru ukazatelů rizik ty projekty, příjemce, veřejné zakázky a dodavatele, u nichž je pravděpodobnější riziko podvodu, střetu zájmů a nesrovnalostí. Záměrem zapojení Arachne do administrace projektů je vhodnější nasměrování kontrol na ty případy, které mohou být s větší pravděpodobností problematické.

Údaje, které jsou zpracovávány v Arachne, se týkají právnických i fyzických osob. Evropská komise provozuje webovou stránku, na které popisuje, jaké kategorie údajů Arachne zpracovává. Přehled je k dispozici pod odkazem: https://webgate.ec.europa.eu/aracneweb/.

Právním základem nástroje Arachne je článek 325 Smlouvy o fungování EU, který požaduje, aby Evropská komise a členské státy bojovaly proti podvodům a jinému protiprávnímu jednání, které ohrožují finanční zájmy EU. ŘO nástroj Arachne využívá, aby splnil požadavky nařízení č. 1060/2021, konkrétně čl. 74 odst. 1 písm. c), který řídicím orgánům ukládá povinnost zavést účinná a přiměřená opatření proti podvodům, včetně pokynů Evropské komise (Pokyny EGESIF 14–0021–00 ze dne 16. června 2014) k tomu, jaké parametry mají tato opatření proti podvodům splňovat.