Zpět

„Odborné vzdělávání zaměstnanců OZZ/OZP pro pozici vrátného“

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10662

Název zakázky: „Odborné vzdělávání zaměstnanců OZZ/OZP pro pozici vrátného“

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 8. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: RA+spol., s.r.o.

Sídlo zadavatele: Mladá Boleslav, Mjr. Frymla 532, PSČ 29301

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Miloslav Kvapil, jednatel; email: security@raspol.cz tel.: +420 608 313 195

IČ zadavatele: 25917111

DIČ zadavatele: CZ25917111

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Miloslav Kvapil
  • Telefon: +420 608 313 195
  • E-mail: security@raspol.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 9. 2015 11:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele (Mladá Boleslav, Mjr. Frymla 532, PSČ 29301) – v případě osobního podání doručte nabídky do kanceláře, k rukám paní Suché, v pondělí, středu a pátek od 10:00 do 12:00 hodin.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je realizace vzdělávacích aktivit zaměstnanců zadavatele – osob se zdravotním znevýhodněním a osob zdravotně postižených, pro vykonávání pozice vrátného. Podrobná specifikace je přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1500000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění veřejné zakázky bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy (předpokládán je začátek září 2015). Doba plnění nejpozději do 30. 9. 2015.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je prostor zajištěný dodavatelem ve městě Mladá Boleslav (nebo v blízkém okolí) s odpovídající specifikací pro účel školení a sociálním zázemím. Cena pronájmu musí být zahrnuta v nabídkové ceně uchazeče.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Hodnocena bude ekonomická výhodnost nabídek. Zadavatel stanovil tato hodnotící kritéria 1) Nabídková cena za jeden kurz č. 1 pro jednu školenou osobu (bez ohledu na počet osob v kurzu) – váha 30 % 2) Nabídková cena za jeden kurz č. 2 pro jednu školenou osobu (bez ohledu na počet osob v kurzu) – váha 30 % 3) Přizpůsobení kurzu pro OZZ a OZP – váha 40 % Hodnotící kritérium 1) a 2) bude hodnoceno tak, že jako nejvhodnější bude považována ta nabídková cena, která bude mít v jednotlivém hodnotícím kritériu nejnižší hodnotu. Pro hodnotící kritéria 1) a 2) se použije vzorec: (nejnižší nabídková cena/nabídková cena hodnocená * 100) * váha kritéria = počet získaných bodů za kritérium. Pro hodnocení hodnotícího kritéria 3) uchazeč popíše jako součást své nabídky obsah jednotlivých kurzů, a dále podrobně popíše, jakým způsobem budou kurzy přizpůsobeny pro OZZ a OZP. Jako výhodnější přitom bude hodnocen ten popis, ze kterého bude patrné, že kurz je co nejlépe přizpůsoben pro zvláštní potřeby OZZ a OZP, a to např. jeho časovým rozložením, individuálním přístupem, fyzickou a psychickou náročností, atp. Pro hodnocení hodnotícího kritéria 3) se použije bodová stupnice od 1 do 100, kdy nejvhodnější nabídce bude přiřazeno 100 bodů a ostatním nabídkám body odpovídající porovnání hodnocené nabídky s nejvhodnější nabídkou. Takto získaný počet bodů se vynásobí váhou kritéria (počet bodů * váha = počet získaných bodů za kritérium). Celkové hodnocení: Celkové pořadí bude stanoveno na základě celkového počtu bodů, který se získá sečtením počtu získaných bodů za kritérium 1), 2) a 3). Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude stanovena nabídka, která získá největší celkový počet bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Zadavatel požaduje, aby každý uchazeče ve své nabídce předložil: Splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to doložením čestného prohlášení dle přílohy č. 3 této výzvy. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů, a to doložením - výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán - dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku). Technických kvalifikačních předpokladů, a to doložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech. Zadavatel požaduje předložení min. - 1 služby (pro jednoho objednatele), jejíž součástí bylo vzdělávání osob s OZZ/OZP v min. počtu 10 osob. - 2 služby, jejichž součástí bylo vzdělávání osob v oblasti bezpečnostních služeb (např. pro Policii ČR, Městskou policii, bezpečnostní agenturu). Seznam musí obsahovat minimálně: - název objednatele a kontakt, na kterém je možné si realizovanou službu ověřit, - dobu realizace zakázky (měsíc a rok započetí a dokončení služby), - stručný popis realizovaných činností v rámci zakázky, - počet proškolených osob OZZ/OZP (je-li to relevantní). osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Zadavatel požaduje předložení životopisu min. 4 osob, z nichž - alespoň jedna má min. vysokoškolské vzdělání - alespoň jedna má min. 2 roky praxe ve vzdělávání osob s OZZ/OZP - alespoň jedna má min. 2 roky praxe jako instruktor bojových umění a certifikát Instruktor bojových umění nebo Instruktor sebeobrany akreditovaný MŠMT anebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na bojové sporty či sebeobranu. Základní, profesní i technické kvalifikační předpoklady je dostatečné prokázat v prosté kopii. Profesní (mimo výpisu z obchodního rejstříku) a technické kvalifikační předpoklady je možné prokázat také subdodavatelem. V tom případě uchazeč předloží ve své nabídce také smlouvu, ze které vyplývá závazek subdodavatele podílet se na plnění zakázky v rozsahu, v jakém prokazuje kvalifikační předpoklady.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě. Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy a pevně svázána. Nabídka bude podána v uzavřené zapečetěné obálce, na které budou uvedeny identifikační údaje uchazeče, název veřejné zakázky a nápis „Neotevírat“.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 11, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
Veškeré podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

·         Vítězný dodavatel
Název: 
OBCHOD JE HRA s.r.o.
IČ: 
04004574
DIČ: CZ
04004574
Sídlo: 
Valteřice 71, 514 01 Jilemnice
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: 
Zdeňka Háková, jednatelka

·         2. uchazeč
Název: 
Everesta, s.r.o.
IČ: 
25014650
DIČ: CZ
25014650
Sídlo: 
Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa

Datum ukončení: 17. 9. 2015


 
Uveřejněno: 24. 8. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016