OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) byl zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) spadal mezi vícecílové tematické operační programy. Byl financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Způsobilým územím bylo v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha.

Z fondů EU bylo pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,88 mld. €, tedy přibližně 7 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů bylo financování programu navýšeno o dalších 0,33 mld. €.