Zpět

Školení řidičů – řidičské oprávnění sk.C + profesní průkaz řidiče v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců"

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10663

Název zakázky: Školení řidičů – řidičské oprávnění sk.C + profesní průkaz řidiče v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců"

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 8. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: JIP východočeská, a.s.

Sídlo zadavatele: Hradišťská 407, Pardubice 533 52

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jan Plšek, předseda představenstva, 466 310 794, jan.plsek@jip-napoje.cz

IČ zadavatele: 27464822

DIČ zadavatele: CZ27464822

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Renata Michálková
  • Telefon: 467 770 082
  • E-mail: renata.michalkova@jip-napoje.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 9. 2015 12:00

Místo pro podání nabídek:
JIP východočeská, a.s. Hradišťská 407, Pardubice 533 52

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

 

Realizace odborného školení řidičů

pro řidičské oprávnění sk.C + profesní průkaz řidiče

pro 2 účastníky v místě České Budějovice za podmínek stanovených ve vyrozumění č.j. MPSV-UP/48268/15/CB a dle učební osnovy podle prováděcí vyhlášky č. 167/2002 Sb. ve znění zákona 374/2007 Sb., v rozsahu 204 výukových hodin (45 min) z toho teoretická část 166 hod., praktická část 34 hod., závěrečná zkouška 4 hod pro jednoho účastníka vzdělávací aktivity.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 60000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení : září 2015, dokončení září 2015

Místo dodání / převzetí plnění:
České Budějovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Dle zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů. Základní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže - čestným prohlášením, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 30 dnů - čestným prohlášením, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Podává-li nabídku více osob společně, musí základní kvalifikační předpoklady splnit každá z těchto osob. Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokazuje - výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 30 dnů - výpisem z živnostenského rejstříku - obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této zakázky, ne starší 30 dnů - platnou akreditaci provozovatele školicího střediska dle § 49 zák.247/2000 Sb. v platném znění Technické kvalifikační předpoklady uchazeč doloží – seznamem učeben pro teoretickou část zakázky (s přidělenou akreditací) – seznamem osob, podílejících se na plnění VZ (SŠ, 3 roky praxe v oblasti dalšího vzdělávání v dopravě) – seznamem alespoň dvou služeb, přičemž alespoň jedna z nich byla poskytnuta v minimálním finančním rozsahu úplaty 30.000,- Kč bez DPH v oblasti dalšího profesního vzdělávání (s uvedením spojení a kontaktních osob, u kterých lze tento údaj ověřit) realizovaných uchazečem v období posledních 3 let. Všechny seznamy budou podepsány oprávněnou osobou.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně. Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace uchazeč podává dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci. Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu : JIP východočeská, a.s. Hradišťská 407, Pardubice 533 52

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 2.0 na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: JIP východočeská, a.s. Hradišťská 407, Pardubice 533 52, zadavatel zakázky „Řidičské oprávnění sk.C + profesní průkaz řidiče“ , uveřejněné dne 26.8.2015, tímto oznamuje, že zakázka je ke dnešnímu dni zrušena z důvodu nemožnosti její realizace v termínu pro účinnost projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ , spolufinancovaného z ESF.

Datum ukončení: 9. 9. 2015


 
Uveřejněno: 24. 8. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016