Zpět

Zajištění dalšího vzdělávání pro zaměstnance společnosti ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 12302

Název zakázky: Zajištění dalšího vzdělávání pro zaměstnance společnosti ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 5. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Sídlo zadavatele: Palachova 1742, 547 01, Náchod

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Aleš Krtička
  • Telefon: +420491401611
  • E-mail: akrticka@atsunami.cz

IČ zadavatele: 48151122

DIČ zadavatele: CZ48151122

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jiřina Fajtová
  • Telefon: +420602202133
  • E-mail: jfajtova@atsunami.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 5. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
ATELIER TSUNAMI s.r.o., Gorkého 17, 602 00, Brno.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti ATELIER TSUNAMI s.r.o. v oblasti měkkých a manažerských dovedností, obecných IT dovedností, a účetních, ekonomických a právních dovedností. Detailní seznam jednotlivých kurzů, počty účastníků a jejich rozdělení do skupin, včetně stručného obsahu jednotlivých kurzů a další relevantní informace jsou uvedeny v příloze č. 7 ZD. Termíny výuky a její frekvence se může změnit na základě požadavku zadavatele. Délka vyučovací hodiny bude 60 min, kdy každý 16 hod. kurz bude rozdělen do dvou dnů realizace po 8 hodinách. Termíny výuky a její frekvence bude dojednána s vybraným dodavatelem po podpisu smlouvy.

 

Dodavatel výše specifikovaných oblastí vzdělávání zadavateli bude dodávat v průběhu realizace zakázky dokumentaci k obsahu vzdělávacích kurzů, prezenční listiny a doklady o absolvování, dle vzorů zveřejněných pro projekty OPZ s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání na www.esfcr.cz.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 750000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejdříve od 1.7.2018, a nejpozději do 30.6.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
místa jsou detailně rozepsána u jednotlivých školení v zadávací dokumentaci, kdy se primárně bude jednat o Brno, Náchod

Pravidla pro hodnocení nabídek:

U nabídek bude posuzována nejnižší nabídková cena bez DPH, jelikož zadavatel je plátcem DPH.

 

Zadavatel nebude o podaných nabídkách s uchazeči jednat (zakázka není zadávána v Jednacím řízení).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení.

 

Splněním kvalifikace se rozumí:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů, viz. Příloha ZD č. 2..

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů.

Předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit zakázku, viz. Příloha ZD č. 3.

Předložení čestného prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek dle Přílohy ZD č. 4.

 

Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje formou předložení čestných prohlášení a dodáním relevantních dokumentů, ze kterých je zřejmé, že dodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

 

Základní kvalifikační předpoklady

 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů originálem čestného prohlášení, viz. Příloha ZD č. 2.

 

Profesní kvalifikační předpoklady

 

Uchazeč je povinen předložit:

výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky – prostá kopie

živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku, nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů - obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky – prostá kopie.

 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil četné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, viz. Příloha ZD č. 3.

 

Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek

 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek dle Přílohy ZD č. 4.

 

Důsledek nesplnění kvalifikace

 

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka s veškerými požadovanými doklady v předepsané formě bude předložena v uzavřené obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“, dále bude uveden název výběrového řízení - Zajištění dalšího vzdělávání pro zaměstnance společnosti ATELIER TSUNAMI s.r.o.., název zadavatele a uchazeče.

 

Každý z uchazečů může předložit pouze jednu nabídku.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky (poplatky, vedlejší náklady, náklady na dokumenty, pomůcky, apod.) a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

 

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny.

 

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to:

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH).

DPH.

Nabídková cena včetně DPH.

 

Nabídková cena celkem bude uvedena na krycím listu nabídky, který je Přílohou ZD č. 1, a v návrhu smlouvy, která je Přílohou ZD č. 6.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Detailní informace jsou uvedeny ve Výzvě k VŘ, ZD a relevantních příloh.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 630900.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., Mimoňská 3223, 470 01, Česká Lípa, IČ 25014650, DIČ CZ25014650

    Datum podpisu smlouvy: 1. 6. 2018

Datum ukončení: 1. 6. 2018


 
Uveřejněno: 14. 5. 2018
 
Aktualizováno: 1. 6. 2018