Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

On-line formulář je určen pro OPZ i OPZ+. V případě zveřejňování zadávací dokumentace pro OPZ+ v tuto chvíli neuvádějte související projekt, neboť ten není k dispozici. Defaultně je ve formuláři uveden Operační program Zaměstnanost, který tam ponechte i v případě zadávacího řízení pro OPZ+.

Zpět

Profesní vzdělávání zaměstnanců s. p. DIAMO - Microstation

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14175

Název zakázky: Profesní vzdělávání zaměstnanců s. p. DIAMO - Microstation

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 5. 2023

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: DIAMO, státní podnik

Sídlo zadavatele: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jitka Prstková, první zástupce ředitele státního podniku

IČ zadavatele: 00002739

DIČ zadavatele: CZ00002739

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Libor Vokas
 • Telefon: +420487892059
 • E-mail: vokas@diamo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 5. 2023 07:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronický nástroj Tender arena, profil zadavatele DIAMO, státní podnik https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Specifikace veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávací aktivity Microstation zaměstnancům státního podniku DIAMO.

Microstation

1. Kurz Microstation je neakreditovaný.

2. Počet účastníků: 11 (2 skupiny po 5 a 6 účastnících).

3. Předpokládaný termín realizace kurzu od 5. 6. 2023 – 27. 9. 2023

    (1. skupina 5. 6. -6. 6.  2023 a 19. 6. – 21. 6. 2023,

     2. skupina 4. 9. - 5. 9. 2023 a 25. 9.  – 27. 9. 2023).

4. V celkovém minimálním rozsahu 40 hodin. (39,5 hodin výuky, 0,5 hodin závěrečný pohovor).

5. Počty hodin neobsahují přestávky.    

6. Výuková hodina má stanoven fond na 60 minut.

7. Místo vzdělávání je o. z. DARKOV, Stonavská 2179, Doly, 735 06  Karviná.

8. Typ kurzu: uzavřený.

9. Forma výuky: prezenční.

10. Náplň kurzu:

 • Seznámení s produktem Microstation (zaměření (obecný 2D/3D CAD systém, platforma pro další oborové produkty), historie, základní rozdíly mezi generací V8/V8i   a CONNECT Edition),
 • uživatelské prostředí (struktura prostředí (pás karet, pohledy, dialogy, stavový řádek…), ovládání pomocí myši, ovládání pomocí klávesnice (klávesové zkratky, funkční klávesy…), vztah uživatelského prostředí a konfigurace (workspace)),
 • DGN soubor, vlastnosti a struktura (rozdíl mezi DGN V7 a DGN V8, DGN soubor jako kontejner pro data i nastavení, modely (typy, využití…), vrstvy, prvky a jejich vlastnosti),
 • základní postupy (vytvoření a/nebo volba konfigurace (workspace), vytvoření výkresu  a význam zakládacího souboru, vytvoření nastavení (vrstvy, styly…), vytvoření obsahu (práce s prvky)),
 • základní nástroje (kreslící pomůcky (AccuDraw, AccuSnap…), vytváření prvků (jednoduché, komplexní), úprava prvků, další nástroje (správce, vlastnosti prvku…),
 • externí data a jejich využití (rozdíl mezi referencováním a importem/exportem, reference (vektorové referenční výkresy), rastry (rastrové soubory, internetové služby WMS a WMTS), ostatní formáty (DWG, DGN V7, SHP…),
 • možnosti standardizace (typy nastavení (vlastnosti prvků, styly…), využití DGNLIB, přehled dostupných stylů a jejich použití (textové, kótovací…), buňky a knihovny buněk),
 • tisk (Jednoduchý tisk (konfigurace, využití archů), Dávkový tisk, Tisk do PDF a jeho možnosti (podpora vrstev, 3D atd.)),
 • základní možnosti přizpůsobení a konfigurace (Struktura (workspace, workset…), Možnosti přizpůsobení prostředí Microstationu.

11.  Kurz Microstation je určen uživatelům, kteří v programu pracují. Cílem kurzu je sjednotit a prohloubit dosavadní znalosti a dovednosti v tvorbě 2D výkresů s vysokou přesností.

12.  Součástí plnění je zajištění závěrečného pohovoru.

13.  Výstupem absolvování vzdělávací aktivity bude Osvědčení o absolvování kurzu.

14. Součástí nabídkové ceny jsou oficiální studijní materiály k danému kurzu.

Vzdělávací aktivity budou spolufinancovány z prostředků projektu POVEZ II, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 145350,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
5/2023 - 9/2023

Místo dodání / převzetí plnění:
prostory objednatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky k § 114 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je analogicky k § 114 odst. 2 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.

Nabídkovou cenu v Kč bez DPH doplní účastník výběrového řízení do návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel seřadí nabídky podle výše jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V nabídkách musí být dodržen min. hodinový rozsah.

V případě rovnosti nabídkových cen více účastníků bude o výběru dodavatele rozhodnuto transparentním losováním.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Účastník výběrového řízení prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti přiměřeně k § 74 odst. 1 ZZVZ, a to v rozsahu dle Přílohy č. 3 této Výzvy.

Profesní způsobilost

Účastník výběrového řízení prokáže splnění profesní způsobilosti:

Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského/obchodního rejstříku).

Technická kvalifikace

Doklady o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity ve školené oblasti.

Účastník výběrového řízení je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Účastník výběrového řízení předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady prokazující splnění základní a profesní kvalifikace nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve Výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník výběrového řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník výběrového řízení nepřijme požadavky stanovené Výzvou a jejími přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení, což může být důvodem vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené Výzvou a požadavky vyplývající z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu zakázky a k jeho realizaci, kterými se dodavatel při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku v následující struktuře:

 1. krycí list nabídky (Příloha č. 1) - vyplněný osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
 2. nabídka,
 3. čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 3)
 4. doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z živnostenského/obchodního rejstříku),
 5. doklady o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity ve školené oblasti,
 6. návrh smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb (příloha č. 2) - vyplněný plán výuky, který je přílohou smlouvy s dodavatelem, ostatní přílohy smlouvy s dodavatelem budou vyplňovány později.
 7. případné další nepovinné přílohy, které považuje dodavatel za důležité.

Nabídku podá dodavatel elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena (dále jen elektronický nástroj) v českém jazyce.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

Otevírání nabídek proběhne analogicky k § 109 ZZVZ.

Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě kontrolovat, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím zadavatelem akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG; tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR, či 7Z, přičemž takovýto komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout objem dat 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky, s výjimkou případů, kdy je při podání nabídky v elektronickém nástroji uveden vyšší limit objemu dat nabídky (tento vyšší limit je pak vždy pro všechny účastníky konkrétního zadávacího řízení shodný). Každý jednotlivý soubor, který je součástí nabídky, nesmí přesáhnout velikost 100 MB.

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě:

 • Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem s nainstalovaným internetovým prohlížečem, připojeným k síti Internet (minimální technické požadavky na osobní počítač, konektivitu k internetu a internetový prohlížeč jsou blíže uvedeny v návodu na použití elektronického nástroje – odkaz „Nápověda“ v prostředí elektronického nástroje).
 • Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
 • Pakliže je v těchto zadávacích podmínkách uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaně konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena bude uvedena bez DPH, bude uvedena včetně nákladů za školící materiály.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku podá dodavatel elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena (dále jen elektronický nástroj) v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatelé jsou oprávnění podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn požádat zadavatele o vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek prostřednictvím Tender arena. K později podaným žádostem o vysvětlení zadávacích podmínek nebude zadavatelem brán zřetel.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky přijaté v elektronickém nástroji Tender arena po stanoveném termínu pro přijetí nabídek a nabídky, které nesplní minimální celkový rozsah vzdělávací aktivity, nebudou zadavatelem hodnoceny.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat pouze a jedině písemnou formou prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci výběrového řízení bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků výběrového řízení nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí v tomto výběrovém řízení.

Komise ustanovená zadavatelem pro hodnocení nabídek následně vybere nabídku toho účastníka, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny vyžadované dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je ekonomicky nejvýhodnější.

Smlouva s vybraným dodavatelem musí dle požadavku poskytovatele dotace zavazovat dodavatele umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Veškeré podstatné informace k zajištění poptávaných školení musí účastník sdělit zadavateli ve své nabídce a ve lhůtě k předložení nabídky. Neúplnost nabídky či nejasnosti v nabídce mohou vést k vyloučení účastníka z výběrového řízení.

O výsledku výběrového řízení budou účastníci neprodleně písemně informováni prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.

Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení před jeho ukončením zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout. V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 130000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GIS STAVINVEX a.s., Bučinská 1733, 73541 Petřvald, IČ 25394975

  Datum podpisu smlouvy: 31. 5. 2023

Datum ukončení: 31. 5. 2023

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 5. 2023
 
Aktualizováno: 2. 6. 2023