Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Mezinárodní síť "Learning Network on Transnational Cooperation in ESF"

„Learning Network on Transnational Cooperation“ je mezinárodní síť finančně podporovaná Evropskou komisí a státním rozpočtem ČR, která je zaměřená na podporu vzájemného vzdělávání a budování kapacit mezi programovými manažery ESF tak, aby byla zajištěna úspěšná implementace a rozvoj mezinárodní spolupráce v rámci ESF (2007-2013).

Mezi specifické cíle sítě patří zejména:

  • výměna dobré praxe a zkušeností v oblasti vytváření, implementace, monitorování a šíření mezinárodní spolupráce;
  • společné vytváření nových nástrojů a postupů k zajištění rozvoje a úspěšného fungování mezinárodní spolupráce;
  • propagace mezinárodní spolupráce jakožto nástroje na dosažení Lisabonských cílů.

 

Česká republika  (řídící orgán OP LZZ) je vedoucím partnerem této sítě. Dalšími partnery, kteří se podílejí na realizaci aktivit sítě, jsou Anglie, Francie (organizace Racine), Německo, Řecko, Polsko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

 

V rámci sítě byla vybudována internetová platforma www.transnationality.eu, je určena zejména pro programové manažery ESF (pracovníky řídících orgánů, zprostředkujících subjektů apod.), zodpovědné za implementaci mezinárodní spolupráce. Pro veřejnost jsou zde k dispozici informace o vyhlašovaných výzvách na mezinárodní spolupráci v různých zemích EU, o možnostech hledání zahraničních partnerů a novinky z oblasti mezinárodní spolupráce v rámci ESF.

 

V současné době je činnost sítě velmi důležitá rovněž proto, že vede mezinárodní  pracovní skupinu, která se zabývá nastavením implementace mezinárodní spolupráce v dalším programovém období.

 

banner_dlouhy.png