Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Informace o dopadech nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. na realizaci projektů občanských sdružení.

Řídící orgán OP LZZ informuje o přijetí nové úpravy soukromého práva v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě kterého dochází mimo jiné i k transformaci občanských sdružení do nově upravených forem právnických osob. V přílohách naleznete jednak informace o charakteru nové úpravy nahrazující dosavadní občanská sdružení založená podle zákona č. 83/1990 Sb., jednak informace o dopadech této úpravy na realizaci stávajících i v budoucnu podpořených projektů.

Vedle nového občanského zákoníku obsahuje první příloha rovněž upozornění na zákon č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanských sdružení na obecně prospěšnou společnost. Tento zákon upravuje transformaci zejména těch občanských sdružení, jejichž náplň činnosti neodpovídá vymezenému účelu občanských sdružení, do formy obecně prospěšné společnosti. Jedná se zde o občanská sdružení, která se stala poskytovateli služeb veřejnosti (např. sociálních služeb) a nikoli pouze svým členům, jak vyplývá z úpravy zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Příjemci v OP LZZ - občanská sdružení, která se nerozhodnou transformovat do jiné právní formy (viz dále), budou podle nového občanského zákoníku považovány za spolky. V tomto případě nedochází ke změně osoby příjemce dotace a příjemce bude povinen informovat poskytovatele pouze o případné změně svého názvu. Co se týče přeměny občanských sdružení na nové typy právnických osob tj. na ústav či sociální družstvo (včetně předpokládané přeměny na obecně prospěšnou společnost), pak tato přeměna není považována z hlediska pravidel OP LZZ za podstatnou změnu. Příjemce tedy v souladu s požadavky MFTK nepodává žádost o vydání změnového rozhodnutí, ale pouze informuje poskytovatele o provedení této přeměny. Předchozí věta platí i pro přeměnu právní formy o.s. podle zákona č. 68/2013 Sb.

Přílohy

První příloha obsahuje stručnou informaci o charakteru nové úpravy.

Druhá příloha obsahuje tabulku se srovnáním současné úpravy sdružení a úpravy spolkového práva podle nového občanského zákoníku.

Třetí příloha pak podrobněji popisuje novou právní úpravu spolků.


 
Uveřejněno: 4. 11. 2013
 
Aktualizováno: 4. 5. 2016