Oblast podpory 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Při začleňování osob na trh práce hraje významnou roli aktivní politika zaměstnanosti a její nástroje. Jejím prováděním je zajišťována pomoc služeb zaměstnanosti, jejichž cílem je zajistit dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání zařazení do programů aktivní politiky zaměstnanosti a to zejména formou účasti v poradenských aktivitách, ve školeních a v rekvalifikacích, v odborné praxi, zařazením na krátkodobé pracovní příležitosti a dalšími opatřeními na podporu zaměstnatelnosti.

Globální cíl:
Zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Specifické cíle:

  • Realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
  • Zvýšení efektivnosti využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a zavádění nových či inovovaných nástrojů.
  • Podpora preventivních opatření na trhu práce.
  • Podpora motivačních nástrojů.
  • Podpora zprostředkovatelských aktivit a vytváření nových pracovních míst či podpora pracovních míst vyčleněných na trhu práce pro konkrétní osobu.
  • Rozvoj spolupráce se sociálními partnery a dalšími institucemi spolupracujícími na trhu práce.

Oblast podpory 2.1 je realizována z 90 % celkové alokace individuálními projekty pro organizační složky státu. Tyto individuální projekty se dělí na:

Národní individuální projekty - Řídící orgán vyhlašuje výzvy pro Odbor implementace programů ESF (MPSV), který je příjemcem dotace.

Regionální individuální projekty - Odbor implementace programů ESF vyhlašuje výzvy pro úřady práce.