Oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Tato oblast podpory přispěje k odstraňování stále přetrvávající nerovnosti obou pohlaví, zejména žen, na trhu práce. Prioritní osa se zaměří i na osvětu a propagaci principu rovných příležitostí, zlepšení přístupu žen ke vzdělávání a zaměstnání, zvýšení účasti žen v podnikání a motivaci zaměstnavatelů využívat nové formy zaměstnání.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jednotlivců pro tuto oblast podpory jsou především ženy ohrožené na trhu práce, muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi, rodiče s dětmi, rodiče samoživitelé/lky a osoby pečující o další závislé členy rodiny.

Cílovou skupinou organizací jsou především zaměstnavatelé, vzdělávací a poradenské organizace zabývající se řešením politiky rovnosti žen a mužů, organizace prosazující rovnost žen a mužů, organizace zabývající se slučitelností pracovního a rodinného života, orgány veřejné správy působící v oblasti slučitelnosti
pracovního a rodinného života a poskytovatelé služeb péče o děti.

Zaměření projektů

Pro výše uvedené cílové skupiny budou v rámci jednotlivých operací (projektů) prováděny následující okruhy činností (indikativní výčet):

 • podpora činností odstraňujících bariéry rovného přístupu ke vzdělání a zaměstnání,
 • zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy, rozvoj distančních forem vzdělávání,
 • zavádění flexibilních forem organizace práce a jejich ověřování v praxi, sledování jejich dopadu na zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce v důsledku péče o rodinu nebo závislého člena rodiny,
 • poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních zaměstnání pro ženy - nediskriminačního přístupu k principům rovného zacházení,
 • analýza modelů pro srovnatelné odměňování žen a mužů, především žen vyššího věku,
 • rozvoj rekvalifikace a programů pro získávání pracovních dovedností v netradičních oborech pro ženy,
 • tvorba a vývoj programů pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví,
 • analýzy a monitorování trhu práce z hlediska rovných příležitostí
 • propagace a zvyšování povědomí o významu rovných, příležitostí na trhu práce a motivace zaměstnavatelů k zavádění flexibilních forem organizace práce a odstraňování příčin nerovného postavení osob pečujících o závislé členy rodiny,
 • doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce (příspěvek na dopravu od zaměstnavatele apod.),
 • rozvoj vzdělávání zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších subjektů působících v oblasti slučitelnosti pracovního a rodinného života nebo zamýšlejících v této oblasti působit,
 • osvěta a poradenství v oblasti práv zaměstnanců týkajících se slučitelnosti práce a rodiny,
 • podpora a rozvoj služeb péče o děti za účelem slučitelnosti pracovního a rodinného života jejich rodičů.

Typ a forma podpory
Tato oblast podpory bude realizována jednak přidělováním nevratné finanční pomoci prostřednictvím celostátně vyhlašovaných globálních grantů a jednak formou individuálních projektů.