1) Je v rámci výzvy č. 35 oprávněným žadatelem příspěvková organizace?

 

Příspěvkové organizace nejsou v rámci výzvy č. 35 oprávněným žadatelem.

 

2) Jsme organizační složka společnosti, která má sídlo v zahraničí. Jsme oprávněným žadatelem?

 

Oprávněný žadatel musí mít právní subjektivitu a sídlo v ČR

 

3) Může být předkladatelem žádosti vzdělávací instituce?

 

Vzdělávací instituce nejsou v rámci výzvy č. 35 oprávněnými žadateli, definice vzdělávací instituce je uvedena v textu výzvy, strana 5.

 

4) Může žádat v rámci Výzvy č. 35 Školení je šance i akciová společnost zřízená městem nebo krajem? 

 

Ano, pokud splňuje další podmínky oprávněnosti žadatele vyplývající přímo z výzvy.

 

5) Je omezena oprávněnost žadatele z hlediska velikosti podniku?

 

Pro výzvu č. 35 není stanoveno omezení žadatele z hlediska velikosti podniku, žádosti mohou předkládat podniky, které spadají do kategorie malý, střední i velký podnik.

 

6) Zajímá mě, dle jakých kritérií se určuje působení v NACE vymezených ve výzvě v případě, že má podnik několik živnostenských listů z různých oblastí?

 

Rozhodující je hlavní ekonomická činnost podniku.

 

7) Podat žádost o dotaci  v rámci výzvy č. 35  mohou pouze výrobní podniky, nebo i podniky zabývající se službami?

 

V rámci výzvy č. 35 mohou podat žádost jak výrobní podniky, tak i podniky zabývající se službami.

 

8) Náš podnik na základě §209 v lednu tohoto roku uvolnil 20 zaměstnanců na 60%. V současné době tento § neaplikujeme na žádné pracovní poměry, ale je možné že v průběhu dubna opět část zaměstnanců bude na 60%. Jsme oprávněnými žadateli?

 

Podnik, který aplikoval § 209, ale v době podání žádosti jej neaplikuje,  může podat žádost do výzvy č. 35. Před podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace bude žadatel  dokládat, že není v režimu § 209. V případě, že bude, nelze takovému podniku poskytnout v rámci výzvy č. 35 dotaci.

 

9) Jsme oprávněnými žadateli, pokud aplikujeme § 209 pouze na část zaměstnanců?

 

Ne, žadatel, který je v režimu § 209, není oprávněným žadatelem, bez ohledu na počet zaměstnanců, kteří jsou v režimu § 209.

 

 

10) Společnost aplikuje § 209 pouze pro část svých zaměstnanců a chce je vzdělávat z projektu „Vzdělávejte se!“, může žádat na vzdělávání ostatních zaměstnanců  v projektu Školení je šance?

 

Pokud  žadatel aplikuje § 209 pouze na část svých zaměstnanců, není oprávněným žadatelem ve výzvě č. 35 Školení je šance. Žádost o podporu může předložit do projektu „Vzdělávejte se!“. Kombinace obou není možná.

 

11) Jaká je definice podniku v obtížích?

 

Definici podniku v obtížích obsahuje:

·   v případě velkých podniků bod 2.1 Pokynů společenství pro státní podporu na

záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích

 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:CS:PDF

 

·   v případě malých a středních podniků čl. 1 odst. 7 nařízení Komise (ES) č. 800/2008

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:CS:PDF

 

12) Je oprávněným žadatelem  ve výzvě Školení je šance i  nezisková organizace?

 

Pro výzvy č. 35 jsou oprávněnými žadateli pouze subjekty s následující právní formou - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost, výrobní družstva, osoby samostatně výdělečně činné.

 

13) Může společnost podat dva projekty?

 

Každý žadatel může v rámci OP LZZ připravit, podat i realizovat (pokud budou vybrány

k podpoře) více různých projektů, i pro jedno kolo výzvy. Návrhy projektů však musí být

odlišné ve své věcné podstatě nebo musí být zaměřené na různé regiony.

 

14) Může žadatel, spadající do vyňatých odvětví NACE (viz kapitola 3.1.1. výzvy) podat žádost na obecné vzdělávání svých zaměstnanců?

 

Ano, žadatelé, kteří spadají do odvětví uvedených ve výzvě, kapitola 3.1.1 mohou podat žádost do výzvy č. 35 na obecné vzdělávání i na specifické vzdělávání. Nicméně specifické vzdělávání nesmí přesáhnout 20% rozpočtu projektu. V projektové žádosti musí být jasně vymezeno, které aktivity představují obecné vzdělávání a které specifické.

 

15) Je možné podat žádost do výzvy č. 35, pokud podnik žádal i v rámci projektu Vzdělávejte se! získal podporu a vzdělávací  aktivity již úspěšně zrealizoval?

 

Pokud žadatel získal podporu v rámci projektu Vzdělávejte se! a projekt již ukončil, může podat žádost do výzvy č. 35 za předpokladu, že splňuje podmínky stanovené ve výzvě týkající se oprávněnosti žadatele. Zároveň žádost do výzvy č. 35 musí být odlišná ve své věcné podstatě (jiné aktivity nebo jiná cílová skupina).

 

16)  Je požadována v této výzvě nějaká historie žadatele?

 

Pro výzvy č. 35 není stanoven požadavek historie žadatele.

 

 

17) Je možné, aby žadatel projektu (splňující bod 3.4.1. Výzvy o oprávnění, tj. podnikatelský subjekt...) aplikoval projekt na cílovou skupinu nikoliv svých zaměstnanců, ale pouze svého partnera? Výzva uvádí na straně 6, bod 3.4.1 b) pouze: "..... jejichž cílovou skupinou budou zaměstnanci žadatele a případně partnera".

 

 

Není možné, aby dotaci poskytnutou v rámci této výzvy, čerpal pouze partner žadatele. Ten by se tak dostal do rozporu s textem výzvy v kapitole 3.4.1, kde je řečeno, že žadatel nesmí plnit roli prostředníka.

 

 

18) Co se stane a jaký je postup žadatele a řídících orgánů v případě, že § 209 bude uplatněn až po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace? Bude ji případně muset žadatel vracet?

 

 

Žadatel v takovém případě podporu vracet nebude, uplatnění § 209 se sleduje pouze před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

 

19) Mohou v rámci výzvy Školení je šance žádat o podporu podniky v obtížích?

 

Ano, ale mohou žádat pouze v režimu veřejné podpory podle dočasného rámce a zároveň nebyly v obtížích ke dni 1.7. 2008.

 

20) Jak vyplnit OSVČ do Benefitu?

 

Zvolte některou z nabízených záložek a skutečnost, že jste OSVČ napište do poznámky.

 

21) Je oprávněným žadatelem také "evropská společnost" jako forma právnické osoby?

 

 Ano, evropská společnost, jako druh právní formy, je oprávněným žadatelem, ač není ve výzvě taxativně vymezena.

 

22) Do programu Školení je šance je možné zařadit firmu, která má autobusovou,kamionovou dopravu, pneuservis a chce vzdělávat zaměstnance - mimo jiných školení i školení řidičů?

 

Do výzvy Školení je šance může podat žádost i společnost, která se zabývá autobusovou či kamionovou dopravou. V případě, že bude žádat v režimu podpory de minimis, je maximální výše dotace stanovena na 100.000 EUR. Celková částka podpory de minimis udělená každému jednotlivému podniku činnému v odvětví silniční dopravy nesmí přesáhnout hodnotu 100 000 EUR v kterémkoliv období tří fiskálních let. Žadatel však může podat žádost i v režimu dočasného rámce, kde není stanoven limit nebo v režimu blokové výjimky. Školení řidičů spadají do podporovaných činností, u vzdělávacích aktivit je třeba vždy uvést potřebnost školení pro danou cílovou skupinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběžně aktualizováno – 6.4., 14.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 8.6., 24.8., 7.9. 2009