Partnerství v projektech OP RLZ

Tento text navazuje na Příručku pro žadatele (verze 1.3), Příručku pro příjemce (verze 1.0) a je vydáván jako upřesňující pokyn k otázce partnerství v projektech spolufinancovaných z ESF.

Definice partnerství

 • Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, a to jak soukromými, tak veřejnými, který spočívá ve spolupráci těchto subjektů při přípravě a následně realizaci projektu spolufinancovaného z ESF. Subjekty působící v partnerství jsou označovány jako tzv. partneři.
 • Partneři projekt společně vytvářejí, koordinují, organizačně a administrativně zajišťují, nebo určitou část projektu sami realizují, monitorují a vyhodnocují, zda je cíl projektu naplňován. Bez těchto činností by nebylo možné zajistit řádné fungování a naplňování cíle projektu, proto je spoluúčast všech partnerů na projektu podstatná a nezastupitelná.
 • Povaha právních vztahů mezi žadatelem (příjemcem dotace, příspěvku či finanční podpory) a jeho partnery není založena na poskytování služeb. Označení plateb mezi příjemcem finanční podpory a jeho partnery podle účetních předpisů přitom není rozhodující.

Znaky partnerství

 • Žadatel o finanční podporu uvede své partnery již v žádosti o finanční podporu a za každého partnera předloží Prohlášení o partnerství.
 • Role jednotlivých partnerů, včetně jejich podílu na aktivitách projektu a prostředcích z obdržené finanční podpory je vymezena v žádosti o finanční podporu (záložka 8. Partneři – karty „Doplňkové informace“ a „Náklady partnera“1) v BENEFITové žádosti).
 • Postavení jednotlivých partnerů, jejich úloha a odpovědnost, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci projektu je upravena ve Smlouvě o partnerství.
 • I když je dotace na projekt poskytována pouze žadateli, podmínky pro získání finanční podpory musí splňovat i partneři.
 • Výdaje, které vznikly partnerům v souvislosti s realizací projektu jsou hrazeny z prostředků, které obdržel žadatel na projekt formou dotace.
 • Výdaje partnerů budou uhrazeny za podmínky, že budou dodržena všechna pravidla pro uznatelnost výdajů stanovená programem.
 • Výdaje partnerů vynaložené na realizaci projektu musí být doloženy účetními doklady.
 • Projekty, které jsou realizovány v rámci partnerství, mají neziskový charakter, to znamená, že nesmějí být realizovány za účelem vytváření zisku.
 • Příjemce není oprávněn během realizace projektu uzavírat se svými partnery uvedenými ve schválené žádosti o finanční podporu v rámci projektu žádné smluvní vztahy, jejichž předmětem je dodávka nebo služby poskytnuté za úplatu.
Kdo není partner:
 • Dodavatel běžně komerčně poskytovaných dodávek, služeb či stavebních prací (např. dodávka papíru, vytištění propagačních tiskovin, provedení stavebních úprav prostor potřebných pro realizaci projektu apod.) - tj. poskytovatel podpůrných činností, na které by v žádném případě nezískal finanční podporu z programu.

Smlouva o partnerství

 • Účelem této smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci partnerů, kteří společně realizují projekt, na který získal žadatel podporu z programu spolufinancovaného z ESF.
 • Předmětem smlouvy je úprava postavení příjemce a jeho partnerů, vymezení aktivit, jimiž se podílejí na projektu, úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této smlouvy, odpovědnost za porušení této smlouvy, způsob ukončení spolupráce apod.
 • Smlouva o partnerství je smlouvou vícestrannou mezi příjemcem a všemi jeho partnery. V případech, kdy ze zákonných důvodů není možné uzavřít smlouvu vícestrannou, se uzavírají smlouvy dvoustranné mezi příjemcem a každým z jeho partnerů.
 • Smlouva musí být uzavřena nejpozději do 3 měsíců od získání finanční podpory (tj. od převzetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, uzavření Dohody o poskytnutí příspěvku nebo jiné příslušné smlouvy) a předložena poskytovateli nejpozději s první průběžnou monitorovací zprávou.

Vzor Smlouvy o partnerství je třeba přizpůsobit charakteru a rozsahu partnerství (např. v případě partnerství bez finančního plnění, partnerství s finanční účastí partnera, apod.).

Poznámky pod čarou

1) U některých dříve vyhlášených výzev tyto karty chybí, místo toho žadatel předkládá tabulku "Rozdělení rozpočtu mezi žadatele a partnery", která je dispozici u výzvy.