Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby

Cílem prioritní osy 4 je zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí veřejné správy a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb.

Podpora v rámci prioritní osy 4 - Veřejná správa a veřejné služby, je zaměřena na:

  • modernizaci veřejné správy, tj. státní správy a samosprávy, a veřejných služeb,
  • řízení a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě a na straně poskytovatelů veřejných služeb,
  • vzdělávání, zlepšování kvality regulace, zavádění moderních nástrojů řízení, komunitní plánování apod.,
  • realizaci aktivit a aplikaci nástrojů zvyšujících kvalitu a dostupnost veřejných služeb,
  • participaci občanů na místním veřejném životě,
  • etické standardy ve veřejné správě včetně omezování prostoru pro korupci.

Prioritní osa 4 je realizována prostřednictvím jedné oblasti podpory (pro správní úřady a úřady územních samosprávných celků): 

LETÁK