Zpět

Aktivní přístup, věk nerozhoduje

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00316

 


 


Projekt bude realizovat Age Management o.s. Jeho cílem je komplexní podpora CS osob nad 50 let (s délkou evidence na ÚP nad 6 měsíců) a zabezpečení jejich návratu na trh práce. Budeme pracovat s 20 osobami, které vzejdou převážně z aktuálně realizovaného projektu AIVD ČR, o.s. "Implementace Age Managementu v ČR", jehož aktivními odbornými členy realizačního týmu jsou i pracovníci našeho o.s. Propojením obou projektů budeme mít jedinečný a zcela přímý přístup k CS a ta, s již absolvovaným měřením tzv. pracovní schopnosti nástrojem WAI (Work Ability Index) a aktivitami v oblasti age managementu, bude připravena pro pokračování své cesty k pracovnímu uplatnění. Informace o zájmu a potřebách CS čerpáme jednak z aktuálně běžícího projektu AIVD ČR, v rámci kterého již je ve spolupráci s ÚP v Brně (krajský ÚP) vybírána CS, druhá z aktuálně běžících RK Projektový manažer, kde již máme předjednány zájemce o projekt. Projekt se rovněž opírá o realizované krátké dotazníkové šetření a také o statistická data v JmK, stejně jako je vztažen ke koncepčním dokumentům JmK i ČR v oblasti vzdělávání, trhu práce a cílům zaměstnanosti osob v řešené věkové skupině nad 50 let. V rámci 12 měsíců realizace projektu je pro 20 CS osob z Brna a blízkého okolí připraven komplexní projekt zahrnující diagnosticko-motivační aktivity (KA2), vzdělávání v IT kompetencích (KA2), odborné profesní vzdělávání (KA3) a zejména předjednané pracovní uplatnění (KA4; 10 osob z 20 na nově vytvořených pracovních místech). Plánovaná pracovní pozice projektového manažera je atraktivní, rozsah dovedností koresponduje s rozsahem odborných a životních zkušeností naší CS, tudíž toto věcné zaměření projektu má předpoklad k úspěšnému začlenění cílové skupiny na trh práce. V souvislosti s přípravou a možnostmi dalšího programového období 2014-2020 je také tato pozice perspektivní. Zaměření projektu a akcent na problematiku age managementu u CS je v souladu s cíli Národního akčního plánu přípravy na pozitivní stárnutí 2013-2017.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: CS projektu jsou osoby ve věku nad 50 let, s délkou evidence na ÚP nad 6 měsíců. Do projektu bude zapojeno; celkem 20 osob, 10 z nich bude umístěno na pracovní místo nově vytvořené. S ohledem na charakter vzdělávání(KA3) budeme pracovat s osobami s dokončeným středoškolským vzděláním. CS bude vybírána z Brna a okolí tak, aby organizačně projekt byl dobře realizovatelný. Řešení problémů, potřeb a nábor CS nebude součástí realizační fáze projektu, neboť tyto aktivity jsme v převážné míře provedli již ve fázi přípravy této žádosti.; Máme naprosto přímý kontakt na CS z projektu, na kterém se odborníci našeho o.s. podílí a který je realizován v; našich prostorách (mezinárodní projekt OP LZZ AIVD ČR "Implementace Age Managementu v ČR", více v Analýze nebo webových stránkách našeho o.s. nebo AIVD), provedli jsme také a vyhodnotili prostřednictvím krátkého dotazníkového šetření zájem CS. Tudíž příprava projektu se na CS soustředila. Realizační část projektu zapojuje CS do motivačních, konzultačních, poradenských a vzdělávacích aktivit, resp. do pracovního uplatnění tak, jak popisují jednotlivé KA. Nevynecháváme ani zapojení CS do evaluačních činností, je jedním z našich primárních cílů poskytovat kvalitní vzdělávání a další aktivity, proto CS budeme formou dotazníkového šetření, stejně jako namátkových individuálních rozhovorů (včetně hospitací výuky) žádat o zpětnou vazbu k zapojení do projektu tak, aby bylo možno eventuelně řešit kvalitu, organizaci a další potřebné procesy a témata tak, jak je CS; vnímá. I po skončení projektu, jak to odpovídá i našemu standardnímu přístupu, budeme v kontaktu s jeho; účastníky, budeme kontaktním a diskusním místem pro řešení jejich potřeb ve vztahu k uplatnění se na trhu; práce, budeme rovněž CS sledovat v úspěchu v jejím novém pracovním uplatnění získaném díky projektu.

Příjemce

 • Age Management o.s.
 • IČ: 01318063
 • Sídlo:
  • Ulice: Horní
  • Číslo popisné: 299/1
  • Městská část: Popůvky u Brna
  • Město: Popůvky
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66441
 • http://www.agemanagement.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018