Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Další vzdělávání DOZP Leontýn

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00170

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn (DOZP Leontýn) je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Pro zajištění kvalitních služeb je nezbytné, aby si zaměstnanci zařízení neustále rozšiřovali své znalosti a dovednosti a zvyšovali svou kvalifikaci a aby byly v organizaci důsledně dodržovány zákonné standardy kvality sociálních služeb.


Cílovou skupinou projektu jsou vlastní interní zaměstnanci DOZP Leontýn (36 osob), kteří splňují definici sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v DOZP Leontýn. K naplnění hlavního cíle je třeba nejprve uskutečnit specifický cíl projektu, kterým je rozvoj znalostí a dovedností cílové skupiny zaměstnanců.


Specifického cíle bude dosaženo prostřednictvím naplnění konkrétního dílčího (operačního) cíle, který je poskytnutí dalšího odborného vzdělávání sociálním pracovníků a pracovníkům v sociálních službách.


Dílčí cíl projektu bude naplněn prostřednictvím uskutečnění KA2 zahrnující realizaci vzdělávacích kurzů:


1) Sexualita lidí s mentálním postižením


2) Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu


3) Syndrom vyhoření a psychohygiena


4) Aktivizace klienta v DOZP


5) Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách


6) Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách


7) Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra


Zvolená témata kurzů byla vybrána na základě dotazníkového šetření mezi pracovníky DOZP Leontýn. Náplň jednotlivých kurzů vychází z pracovní náplně a zařazení zaměstnanců. Klíčové aktivity se zúčastní 36 zaměstnanců.


Projekt je zaměřen na cílovou skupinu, která vykonává své zaměstnání mimo území Hlavního města Prahy.


Projekt je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 5. 2015
  • Cílová skupina: Cílová skupina projektu je vymezena jako "Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám".; ; Cílovou skupinu projektu tvoří 36 osob (z celkového počtu 57 zaměstnanců zařízení). Cílovou skupinou projektu jsou všichni vlastní interní zaměstnanci DOZP Leontýn, kteří splňují definici sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.; Cílová skupina se skládá z:; - 1 sociálního pracovníka; - 35 pracovníků v sociálních službách.; Jedná se o muže i ženy různých věkových kategorií, s různým počtem let praxe (2-19 let) a rozdílným typem dosaženého nejvyššího vzdělání. Náplň práce pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn se řídí katalogem prací a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sužbách. Pro potřeby zařízení pracovníci vykonávají i další činnosti.; Projekt je zaměřen na cílovou skupinu, která vykonává své zaměstnání mimo území Hlavního města Prahy.; Účast cílové skupiny na vzdělávání bude probíhat podle časového a personálního harmonogramu, který bude vytvořen na míru tak, aby maximálně odpovídal potřebám zúčastněných zaměstnanců a nenarušoval výkon jejich pracovních povinností.

Příjemce

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
  • IČ: 70874387
  • Sídlo:
    • Ulice: Roztoky 52
    • Město: Křivoklát 27023
  • http://www.leontyn.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018